22. april 2013

Mange utfordringer for entreprenørskap i utdanningen

Det er stort behov for videre arbeid med entreprenørskap i utdanningen både i høyere utdanning og i grunnopplæringen. Men situasjonen for de to nivåene er nokså forskjellig.
16. april 2013

Kvalitetsutfordringer i helsefag

En kartlegging NIFU har gjennomført av kvalitet og omfang på praksisstudiene i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i helseutdanningene, peker på en rekke utfordringer.
10. april 2013

Over en milliard til velferdsforskning

Samlede driftsutgifter til FoU i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren i Norge beløp seg til ca. 24 milliarder kroner i 2011. Litt over 1,1 milliarder, tilsvarende fem prosent av samlet FoU i de to sektorene, ble brukt på velferdsforskning.
9. april 2013

Halvparten forlater Norge etter avlagt doktorgrad

Et stadig økende antall utlendinger avlegger doktorgraden ved norske universiteter og høgskoler. Om lag halvparten reiser ut nokså umiddelbart etter at doktorgraden er avlagt.
19. mars 2013

Nytt nummer av Forskningspolitikk

Forskningspolitikk 1/2013 foreligger nå. Sprik mellom ambisjoner og ressurser, hevder forfatterne av kronikk om sentre for høyere utdanning; Europa må bli mer utadrettet, understreker Sylvia Schwaag Serger i intervjuet. Vi gir en oversikt over sentrale nyheter og forslag i så vel den nye norske forskningsmeldingen som den nye danske innovasjonsstrategien; strategien tar feilaktig for gitt at privat sektor fungerer upåklagelig, kommenterer Bengt-Åke Lundvall.
15. mars 2013

Norway and EU Liberalization: Innovation and Policy in the Norwegian Defence Industry

During this workshop researchers will present their findings on how the Norwegian defense industry is changing. This is the final workshop related to the INNDEF project, investigating innovation in the Norwegian defense industry.
15. mars 2013

Historie – et guttefag?

Seksjon for historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Universitetet i Oslo, preges av en mannsdominans eller kjønnsubalanse blant de vitenskapelig ansatte i faste stillinger. Bare en femtedel av professorene er kvinner. Dette er en kjønnsubalanse som også preger historiefaglige miljøer ved andre norske høgere utdannings- og forskningsinstitusjoner.
14. mars 2013

Fagseminar: Kunnskapsløftet som utdanningsreform

Hvordan skal vi egentlig forstå Kunnskapsløftet som utdanningsreform? Velkommen til fagseminar om Kunnskapsløftet som utdanningsreform, torsdag 4. april kl 1500 - 1800 hos NIFU
14. mars 2013

Norge en stor nasjon i marin- og havbruksforskning

Norsk forskning har hatt stor innflytelse på kunnskapsutviklingen internasjonalt. I fagfeltet fiskeri- og havbruksforskning utmerker Norge seg ved å ha høyest siteringsindeks av samtlige land. Også i marin- og ferskvannsbiologi er de norske publikasjonene høyt sitert og Norge rangerer som nummer to etter Danmark.