7. juni 2013

Arbeidslivet – et bedre alternativ for skoletrøtt ungdom?

NIFU-forsker Håkon Høst spør i en artikkel om arbeidslivet kan være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer.
5. juni 2013

Velfungerende internship-ordning

Internship-ordningen ved Universitetet i Tromsø oppfattes som svært velfungerende ut fra ordningens intensjoner. Modellen som er valgt for å sette fokus på praksisorienterte studieprogram, økt rekruttering og profilering synes å være vellykket.
31. mai 2013

Elever med minoritetsbakgrunn mest utsatt

Alle elever tjener på å ha et godt læringsmiljø, men for noen elevgrupper, særlig de som står i fare for å falle utenfor skolens fellesskap, er dette særlig viktig. Elever med minoritetsbakgrunn har større risiko for å være svakt integrert i skolens fellesskap, og dermed falle utenfor.
24. mai 2013

Gode prosesser for fordeling av forskningsmidler

NIFU har evaluert tildelingsprosessen som Helse Sør-Øst RHF benytter ved fordeling av sine forskningsmidler. Hovedkonklusjonen er at prosessen fungerer bra og foregår på en forsvarlig og habil måte.
22. mai 2013

Tradisjonelle skiller i skolebasert fagopplæring

Forskere fra NIFU gjennomfører i samarbeid med Fafo, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus et større forskningsprosjekt om kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Rapport 2 har fagopplæringen i skole som hovedtema, men inneholder også en gjennomgang av nytt kvalitetsvurderingssystem for fag- og yrkesopplæringen og lokalt kvalitetsarbeid. Rapporten tar også for seg nyutdannede fagarbeideres overgang til jobb og videre utdanning på nasjonal basis.
22. mai 2013

Er innovasjon oppskrytt?

EU-kommisjonen har igjen rangert Norge som en innovasjonssinke i Europa. Denne plasseringen er neppe det vi bør bekymre oss mest for i innovasjonspolitikken, mener Espen Solberg, Kyrre Lekve og Sveinung Skule fra NIFU.
21. mai 2013

Behov for grønn kompetansereform?

Et grønnere arbeidsliv avhenger av grønn kompetanseutvikling på bred front. Et mulig tiltak kan være et trepartsbasert «grønt kompetanseutviklingsprogram» for arbeidslivet, basert på lærdommene fra det nasjonale Kompetanseutviklingsprogrammet som ble iverksatt som del av Kompetansereformen.
8. mai 2013

Frokostseminar tirsdag 21. mai kl. 09.00-11.00: Er Norge en innovasjonssinke?

Igjen er Norge rangert som en innovasjonssinke i Europa. Bør plasseringen bekymre oss? Hvordan står det egentlig til med norsk innovasjonsevne og -politikk?
7. mai 2013

Den gode timen

Hva er det som hva skaper den gode timen? Hva må til for at elevene skal drive reelt læringsarbeid slik at det faktisk foregår læring i klasserommet?