23. januar 2013

Norske bedrifter generelt positive til lærlinger

Mens det på begynnelsen av 1970-tallet årlig ble tatt inn bare 2-3000 lærlinger i norske bedrifter, er dette i dag økt til 18-19 000. I internasjonal sammenheng er denne veksten trolig ganske enestående. Spørsmålet er hva som skal til for å få ordningen til å fortsette å vokse, noe som er en av betingelsene for at dagens modell for videregående, yrkesrettet opplæring skal være effektiv.
23. januar 2013

Asiatiske bedrifter utadvendte vinnere

Sammenlignet med nordiske og «euro-amerikanske» konkurrenter er asiatiske bedrifter mer utadvendte. Dette og andre kjennetegn ved bedriftenes innovasjonsprosesser kan forklare hvorfor og hvordan asiatiske bedrifter i økende grad fremstår som vinnere i de globale konkurransemarkedene.
22. januar 2013

Har analysert innovasjonspolitikken til Virkemidler for regional FoU og innovasjon

Notatet «Innovasjonsforskningen i VRI – status og veien videre» som NIFU har utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd, inneholder en analyse av den tematiske innretningen av innovasjonsforskningen i VRI-programmet så langt.
16. januar 2013

Bidrar til mer samarbeid mellom næringsliv og akademia

NIFUs evaluering av nærings-ph.d.-ordningen viser at den fungerer godt. Deltakerne er fornøyd med ordningen, og intensjonene med den ser ut til å bli oppfylt. NIFU anbefaler imidlertid at Forskningsrådet fortsetter profileringsarbeidet, spesielt overfor universiteter og høgskoler der ordningen er relativt ukjent. Gjøres ordningen mer kjent blant lærestedene, vil dette kunne utløse flere søknader.
16. januar 2013

Hva kjennetegner barneskoler som gjør det bra på nasjonale prøver?

Gode barneskoler har stort undervisningsomfang med en lærerstyrt profil i undervisningen, et trivelig, inkluderende, støttende, punktlig og faglig fokusert arbeids- og læringsmiljø, et høyere timetall enn det minimum som fastsettes av skolemyndighetene, og en godt utbygget informasjonsteknologisk infrastruktur, viser forskningsrapport.
15. januar 2013

Lite behov for endringer

Prosjektstøtte fra svenske Riksbankens Jubileumsfond distribueres i tråd med målet. På oppdrag fra svenske Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har NIFU foretatt en studie av RJs prosjektstøtte.
14. januar 2013

Rom for forbedringer i norsk instituttsektor

Norsk instituttsektor fungerer bra, men det er også forbedringspotensial. NIFU har studert instituttsektorens rolle i Norge med hovedvekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK).
4. januar 2013

Velfungerende system for anvendt forskning

Den norske modellen for anvendt forskning gir gode resultater. Men den står samtidig overfor flere utfordringer, spesielt når det gjelder behovet for fornyelse av norsk næringsliv.
4. januar 2013

Nok hender – nok hoder?

Når profesjonsutdanninger både skal være yrkesrettete og relevante og samtidig være inngangsbilletten til et bestemt yrke, kan det oppstå en spenning mellom samfunnets interesser og profesjonens interesser.