14. januar 2013

Rom for forbedringer i norsk instituttsektor

Norsk instituttsektor fungerer bra, men det er også forbedringspotensial. NIFU har studert instituttsektorens rolle i Norge med hovedvekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK).
4. januar 2013

Velfungerende system for anvendt forskning

Den norske modellen for anvendt forskning gir gode resultater. Men den står samtidig overfor flere utfordringer, spesielt når det gjelder behovet for fornyelse av norsk næringsliv.
4. januar 2013

Nok hender – nok hoder?

Når profesjonsutdanninger både skal være yrkesrettete og relevante og samtidig være inngangsbilletten til et bestemt yrke, kan det oppstå en spenning mellom samfunnets interesser og profesjonens interesser.
18. desember 2012

Økt behov for jurister fram mot 2025

Fram mot 2025 vil antall yrkesaktive jurister øke betydelig. Likevel er det sannsynlig at utdanningskapasiteten må økes for å dekke etterspørselen. Dette viser en ny rapport fra NIFU, som også konkluderer med at juristutdanningen synes å være godt tilpasset arbeidsoppgavene.
17. desember 2012

FoU-statistikk for 2011

13. desember 2012

Presterer bedre med lærerstyrt undervisning

Elever med mye lærerstyrt undervisning har bedre prestasjoner enn elever med mindre slik undervisning. Mye elevaktiv undervisning gir derimot svakere prestasjoner. Det viser en undersøkelse NIFU har utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, som skal gi kunnskap om hva som foregår i klasserommet i fagene norsk og matematikk.
13. desember 2012

Kjønn og bakgrunn viktig for prestasjonsutvikling

Elevers prestasjonsutvikling gjennom første året i videregående skole påvirkes i liten grad av skolen de går på. Elevenes kjønn og familie- og innvandringsbakgrunn har derimot stor betydning. Det viser en ny studie av NIFU utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Rapporten fokuserer på avgangselever fra grunnskolen våren 2010 som fortsatte i videregående samme høst.
12. desember 2012

Forskjellig syn på lærerkompetanse

Joakim Caspersen ved NIFU har en artikkel publisert i tidsskriftet Teaching and Teacher Education, som tar utgangspunkt i overgangen fra lærerutdanning til arbeid i skolen.
12. desember 2012

Nytt nummer av Forskningspolitikk

Forskningspolitikk 4/2012 foreligger nå. Les kronikk og debattinnlegg om hvordan en bør organisere og finansiere forskning og innovasjon for å imøtekomme behovet for livsviktige medisiner i utviklingsland. Nummeret har artikler om bevilgninger til forskning, bl.a. i Sverige der en ny forsknings- og innovasjonsproposisjon er lagt fram.