17. desember 2012

FoU-statistikk for 2011

13. desember 2012

Presterer bedre med lærerstyrt undervisning

Elever med mye lærerstyrt undervisning har bedre prestasjoner enn elever med mindre slik undervisning. Mye elevaktiv undervisning gir derimot svakere prestasjoner. Det viser en undersøkelse NIFU har utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, som skal gi kunnskap om hva som foregår i klasserommet i fagene norsk og matematikk.
13. desember 2012

Kjønn og bakgrunn viktig for prestasjonsutvikling

Elevers prestasjonsutvikling gjennom første året i videregående skole påvirkes i liten grad av skolen de går på. Elevenes kjønn og familie- og innvandringsbakgrunn har derimot stor betydning. Det viser en ny studie av NIFU utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Rapporten fokuserer på avgangselever fra grunnskolen våren 2010 som fortsatte i videregående samme høst.
12. desember 2012

Forskjellig syn på lærerkompetanse

Joakim Caspersen ved NIFU har en artikkel publisert i tidsskriftet Teaching and Teacher Education, som tar utgangspunkt i overgangen fra lærerutdanning til arbeid i skolen.
12. desember 2012

Nytt nummer av Forskningspolitikk

Forskningspolitikk 4/2012 foreligger nå. Les kronikk og debattinnlegg om hvordan en bør organisere og finansiere forskning og innovasjon for å imøtekomme behovet for livsviktige medisiner i utviklingsland. Nummeret har artikler om bevilgninger til forskning, bl.a. i Sverige der en ny forsknings- og innovasjonsproposisjon er lagt fram.
12. desember 2012

Barrierer for nordiske masterprogram

På tross av stor interesse fra fagmiljøer generelt og gode tilbakemeldinger fra studenter og fagpersonale spesielt, er det juridiske, institusjonelle, finansielle og praktiske forhold som bidrar til å forhindre at nordiske masterprogram realiseres i det omfang og med de kvaliteter som står sentralt bak satsningen.
12. desember 2012

Entreprenørskapsutdanning gir ikke flere nyetableringer

Entreprenørskap i høyere utdanning synes ikke å føre til flere nyetableringer blant de nyutdannede. Det bidrar likevel til utvikling av entreprenøregenskaper som kan være nyttig for nyskapingsevnen i arbeidslivet.
12. desember 2012

Privat sektor tiltrekker seg humanister og samfunnsvitere

På oppdrag fra Samfunnsviterne har NIFU kartlagt rekrutteringen av nyutdannede samfunnsvitere og humanister til privat sektor. Veksten i tilgangen på nyutdannede humanister og samfunnsvitere lar seg absorbere av arbeidsmarkedet i stor grad takket være økende rekruttering til privat sektor.
11. desember 2012

Arbeidslivssamarbeid motiverer studenter og letter overgangen til arbeid

Kontakt og samarbeid mellom studenter og private og offentlige virksomheter i studietiden er svært vanlig. Hele 83 prosent av kandidatene ved norske læresteder som avla avsluttende grad våren 2011, hadde hatt én eller flere former for samarbeid med virksomheter i studietiden, og det er vanlig i alle fagområder. Slikt samarbeid oppfattes som nyttig av studentene og har positiv effekt på motivasjon, gjennomføring av studiene og for sysselsetting etter avlagt grad.