16. januar 2013

Bidrar til mer samarbeid mellom næringsliv og akademia

NIFUs evaluering av nærings-ph.d.-ordningen viser at den fungerer godt. Deltakerne er fornøyd med ordningen, og intensjonene med den ser ut til å bli oppfylt. NIFU anbefaler imidlertid at Forskningsrådet fortsetter profileringsarbeidet, spesielt overfor universiteter og høgskoler der ordningen er relativt ukjent. Gjøres ordningen mer kjent blant lærestedene, vil dette kunne utløse flere søknader.
16. januar 2013

Hva kjennetegner barneskoler som gjør det bra på nasjonale prøver?

Gode barneskoler har stort undervisningsomfang med en lærerstyrt profil i undervisningen, et trivelig, inkluderende, støttende, punktlig og faglig fokusert arbeids- og læringsmiljø, et høyere timetall enn det minimum som fastsettes av skolemyndighetene, og en godt utbygget informasjonsteknologisk infrastruktur, viser forskningsrapport.
15. januar 2013

Lite behov for endringer

Prosjektstøtte fra svenske Riksbankens Jubileumsfond distribueres i tråd med målet. På oppdrag fra svenske Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har NIFU foretatt en studie av RJs prosjektstøtte.
14. januar 2013

Rom for forbedringer i norsk instituttsektor

Norsk instituttsektor fungerer bra, men det er også forbedringspotensial. NIFU har studert instituttsektorens rolle i Norge med hovedvekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK).
4. januar 2013

Velfungerende system for anvendt forskning

Den norske modellen for anvendt forskning gir gode resultater. Men den står samtidig overfor flere utfordringer, spesielt når det gjelder behovet for fornyelse av norsk næringsliv.
4. januar 2013

Nok hender – nok hoder?

Når profesjonsutdanninger både skal være yrkesrettete og relevante og samtidig være inngangsbilletten til et bestemt yrke, kan det oppstå en spenning mellom samfunnets interesser og profesjonens interesser.
18. desember 2012

Økt behov for jurister fram mot 2025

Fram mot 2025 vil antall yrkesaktive jurister øke betydelig. Likevel er det sannsynlig at utdanningskapasiteten må økes for å dekke etterspørselen. Dette viser en ny rapport fra NIFU, som også konkluderer med at juristutdanningen synes å være godt tilpasset arbeidsoppgavene.
17. desember 2012

FoU-statistikk for 2011

13. desember 2012

Presterer bedre med lærerstyrt undervisning

Elever med mye lærerstyrt undervisning har bedre prestasjoner enn elever med mindre slik undervisning. Mye elevaktiv undervisning gir derimot svakere prestasjoner. Det viser en undersøkelse NIFU har utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, som skal gi kunnskap om hva som foregår i klasserommet i fagene norsk og matematikk.