11. desember 2012

Arbeidslivssamarbeid motiverer studenter og letter overgangen til arbeid

Kontakt og samarbeid mellom studenter og private og offentlige virksomheter i studietiden er svært vanlig. Hele 83 prosent av kandidatene ved norske læresteder som avla avsluttende grad våren 2011, hadde hatt én eller flere former for samarbeid med virksomheter i studietiden, og det er vanlig i alle fagområder. Slikt samarbeid oppfattes som nyttig av studentene og har positiv effekt på motivasjon, gjennomføring av studiene og for sysselsetting etter avlagt grad.
30. november 2012

Mest undersysselsetting blant sykepleierne

Sykepleiere er langt oftere undersysselsatt enn andre profesjonsgrupper. Også blant barnevernspedagoger, sosionomer og allmennlærere er det relativt mange undersysselsatte. Kvinner, de som har dårlige karakterer, innvandrere og de som arbeider i distriktene, opplever mer undersysselsetting enn andre. Det er mer undersysselsetting i offentlig enn i privat sektor.
30. november 2012

Ny GIV gir positiv karakterutvikling for de svakest presterende

Karakterutviklingen fra første termin til standpunkt er positiv for Ny GIV-elevene med lavest karakter (1) sammenlignet med karakterutviklingen for elever som ikke har deltatt i Ny GIV. Men for intensivelevene med karakteren 3 og høyere etter første termin, har karakterutviklingen vært negativ.
26. november 2012

Endringer i tidsbruk ved universitetene 1982-2008

Svein Kyvik ved NIFU har publisert en artikkel som undersøker endringer i tidsbruk ved norske universiteter i perioden 1982-2008 og sammenligner utviklingen med tilsvarende studier i Storbritannia, USA og Australia.
19. november 2012

De fleste mastergradskandidater raskt i arbeid

Men kandidater med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn har generelt et høyere ledighetsnivå enn kandidater uten innvandringsbakgrunn. Forskjellen er tydelig blant mastere i naturvitenskap og teknologi.
16. november 2012

Tid til forskning blant universitetsansatte i 13 land

Svein Kyvik ved NIFU har sammen med Peter James Bentley ved Universitetet i Melbourne undersøkt variasjoner i tidsbruk til forskning blant universitetsansatte i 13 land.
15. november 2012

Kristendommen som nasjonal integrasjonsideologi

Idunn Seland ved NIFU har skrevet artikkelen som innleder tidsskriftet Prismet sitt temanummer om skolens formålsparagraf, religionsfaget i grunnskolen og læreplaner. Den tar for seg hvordan kristendommen ble integrasjonsideologi i den flerkulturelle skolen på 1990-tallet.
15. november 2012

Kyrre Lekve blir ny assisterende direktør ved NIFU

- Lekve har svært solid kompetanse om forsknings- og utdanningspolitikk, lang erfaring fra politikkutvikling på feltet og et bredt nettverk nasjonalt og internasjonalt innen forskning og utdanning, politikk og næringsliv. Jeg gleder meg til å samarbeide med Lekve om den videre utviklingen av NIFU som den fremste leverandøren av forskning og kunnskapsgrunnlag for kunnskapspolitikken, sier direktør ved NIFU Sveinung Skule.
15. november 2012

Tilfredse med lederopplæringsprogram

De seks studieprogrammene i lederutdanningstilbudet til rektorer i grunnskole og videregående skole er svært forskjellige, men deltakerne er godt fornøyd med alle variantene som tilbys.