Personvernsinformasjon om prosjektet The Missing Middle

Informasjon til elever i registerdatamaterialet i forbindelse med forskningsprosjektet The Missing Middle ved NIFU.

NIFU har fått midler fra Norges Forskningsråd (NFR prosjektnr: 315389) til å gjennomføre forskningsprosjektet «The Missing Middle – a comparative study of transitions among low achievers from academic upper secondary school». Oppstart for prosjektet var januar 2021 og det blir avsluttet ved utgangen desember 2026.

Hensikten med prosjektet er å studere elever som fullfører videregående opplæring, men som kanskje ikke har de beste karakterene i bagasjen. Gjennom kvalitative og kvantitative metoder skal vi undersøke hvilke veier disse elevene velger inn i arbeidslivet eller videre utdanning, og i hvilken grad de lykkes i å realisere sine planer. Prosjektet tar for seg et bredt spekter av ungdom som oppnår studiekompetanse, både de som kommer gjennom studieforberedende programmer og de som tar påbygg til studiekompetanse etter å ha gått i yrkesfaglige programmer.

Den kvalitative delen vil bestå av intervjuundersøkelser med elever, som følges opp og intervjues i flere ganger (longitudinelt opplegg). Disse elevene vil bli intervjuet ved tre tilfeller: i starten av Vg3, i slutten av Vg3, etter at søknadsfristen for høyere utdanning har utløpt, og et år etter at de fullførte videregående med studiekompetanse.

Prosjektet har flere kvantitative deler: en del som gjenbruker allerede innsamlede surveydata, og en del som bruker registerdata.

Den kvantitative delen av prosjektet som bruker registerdata skal adressere en rekke problemstillinger, blant annet hva elevene som har oppnådd studiekompetanse bruker denne til. Vi vil undersøke hvor stor andel av de som etter fullført videregående med studiekompetanse men som har et moderat karaktersnitt, som begynner i høyere utdanning, og hvor stor andel som heller velger å arbeide. Fokus vil være både på de som har oppnådd studiekompetanse gjennom Studieforberedende utdanningsprogrammer og de som har tatt påbygg. Blant gruppen som går ut i jobb er vi interessert i å studere hvilke sektorer de arbeider innenfor og hvordan tilknytningen til arbeidslivet ser ut. Videre skal vi se på konsekvenser av endrede økonomiske forhold for elevers videre valg av utdanning/arbeid. Disse problemstillingene vil bli analysert ved bruk av kvantitative data, fra UNIT og VIGOs databaser, kombinert med SSB-data.

De registrerte kan kun identifiseres indirekte i datamaterialet, og det er kun aggregerte analyser som vil publisert. I disse vil ikke enkeltindivider kunne identifiseres. Eksempler på analyser som vil bli gjort er å se på hvordan overgangen fra fullført videregående til høyere utdanning ser ut for ulike grupper, om de går direkte eller om de utsetter, og hva de velger å studere. Med andre ord vil analysene i stor grad fokusere på gruppenivå.

De registrerte kan når som helst i prosjektperioden, det vil si frem til prosjektslutt i desember 2026, ta kontakt med prosjektleder eller med NIFU for å utøve sine personvernsrettigheter. De registrerte har rett til å få innsyn i opplysninger om dem selv og få disse rettet eller slettet, samt å protestere mot behandlingen så lenge de registrerte kan indirekte identifiseres i datamaterialet.

Kontaktinformasjon:
Elisabeth Hovdhaugen, prosjektleder
elisabeth.hovdhaugen@nifu.no

Mer om prosjektet:
The Missing Middle – a comparative study of transitions among low achievers from academic upper secondary school