1+1 prosjektet

Hensikten med 1+1 prosjektet er å undersøke hva som skjer med elevenes matematikkferdigheter dersom de får en ekstralærer som brukes til å gi elevene undervisning i smågrupper. Målgruppen for prosjektet er elever på småskoletrinnet.

Prosjektet har foregått i 160 skoler fra 10 kommuner i Norge, geografisk spredt over store deler av landet: Asker, Bærum, Bodø, Drammen, Sandefjord, Sarpsborg, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Ålesund.

For å undersøke om smågruppeundervisning øker elevenes ferdigheter i matematikk, er det gjennomført en randomisert studie der de deltakende skolene ble fordelt tilfeldig i to like store grupper – en forsøksgruppe og en sammenligningsgruppe. Det vil si at det ble foretatt en loddtrekning av hvilke skoler som skulle få en ekstra lærer. Skolene i forsøksgruppen fikk ressurser til å ansette en ekstra lærer til å gjennomføre smågruppeundervisning i matematikk, mens skolene i sammenligningsgruppen fortsatte som før.

Selve tiltaket ble gjennomført i de fire skoleårene 2016/17 til 2019/2020. Forskningen på effekter og mekanismer vil fortsette i årene fremover Mer informasjon her.

Prosjektet er ledet av NIFU og gjennomført i samarbeid med Senter for økonomisk forskning ved NTNU Samfunnsforskning og Institutt for samfunnsforskning. Det er finansiert av Norges forskningsråd, som del av programmet Lærertetthet og læringseffekt (LÆREEFFEKT). Mer informasjon her.

Publiserte artikler

Om gjennomføring av prosjektet ved den enkelte skole

Er det kun ved forsøksskolene at foreldrene blir bedt om å underskrive samtykke til deltakelse i prosjektet?
Nei. Alle foreldre med barn på aktuelle trinn, både ved forsøksskoler og sammenligningsskoler, blir bedt om å underskrive samtykke. Samtykkeskjema finnes her.

Hvorfor blir alle foreldre bedt om å underskrive samtykke til deltakelse i prosjektet?
Samtykket fra foreldrene gir oss lov til å koble sammen elevenes resultater fra flere prøver (lokale og nasjonale prøver), samt noe informasjon om elevenes foreldre fra befolkningsregistret. Dette er en svært viktig del av forskningsprosjektet. Samtykkeskjema finnes her.

Skal alle gjennomføre matematikkprøvene?
I utgangspunktet ønsker vi at alle elever på de aktuelle trinnene, både ved forsøksskolene og sammenligningsskolene, gjennomfører prøvene. Skolen står fritt til å avgjøre om enkeltelever skal unntas fra gjennomføring.

Hvordan skal skolen gjennomføre matematikkprøvene?
Prøvene varer i ca. 30 minutter og vil gjennomføres i en matematikktime. Gjennomføring av prøvene gjøres elektronisk ved bruk av Inspera Assessment. Skolen får detaljert informasjon om gjennomføringen i forkant. Vi utarbeider veiledning til lærerne som vil gjennomføre prøven. Veiledningen beskriver trinn for trinn gjennomføring (med skjermbilder).

Vil læreren får vite elevenes resultater på matematikkprøvene?
Ja. Læreren vil kort tid etter gjennomføringen av prøven få tilgang til resultatene for hver enkelt elev. Resultatene er ment å kunne brukes som pedagogisk verktøy for å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev.

Kan prøvene gjennomføres på nettbrett?
Ja. Prøvene kan gjennomføres på pc eller nettbrett (iPad eller andre typer).

Om gjennomføring av prosjektet ved forsøksskolene

Kan skoler med tre eller flere parallelle klasser per trinn, selv velge hvilke klasser som får smågruppeundervisning og hvilke som ikke vil få dette?
Svar: Nei. Av metodiske hensyn er det viktig at det er 1+1 prosjektet og ikke den enkelte skole som velger hvilke klasser som vil få smågruppeundervisning og hvilke som ikke får dette.

Hva forventes av ekstralæreren i den tiden som er avsatt til rapportering?
Svar: Rapporteringen som ekstralærer må gjennomføre vil i hovedsak dreie seg om å fylle inn informasjon om hvilke elever som har deltatt i smågruppeundervisning. Rapporteringen gjennomføres for hver undervisningstime. Rapporteringen vil gjennomføres elektronisk.

Hvordan bør elevgruppene settes sammen?
Det er ingen krav til sammensetning av elevgruppene i prosjektet. Basert på tidligere forskning, vil vi beskrive anbefalinger for sammensetning av smågruppene i håndboken til lærerne. Vi understreker at dette vil være anbefalinger, ikke krav. Håndboken vil sendes til skolene før skolestart.

I media

Mattelæreren står ved eleven til «lyset går opp»

Budstikka (15.10.2016): Mer varierte mattetimer og motiverte elever. Det er noen av erfaringene ved Jansløkka så langt.


I denne klassen har de én lærer på fem elever

Budstikka (15.10.2016): Lærer Sara (7) mer matte når hun er i en liten gruppe på Jansløkka skole åtte uker i året? Det søker forskere svar på i en storstilt studie ved 160 norske skoler.


Skal forske på effekten av økt lærertetthet

Utdanningsnytt.no (23.09.2016): Hva betyr lærertetthet for elevenes læring og læringsmiljø? Dette er et spørsmål som har vakt stor interesse og mye engasjement de siste årene, men hvor forskningen spriker i forskjellige retninger.


1+1= en halv milliard

Adresseavisen (13.09.2016): Er det sant at elevene blir flinkere på skolen av at det er flere lærere til stede? Vi vet ikke. Skoleforskere skal bruke ekstra lærere i skolen, en halv milliard kroner og fire år på å finne svaret.


Hva skjer når elevene får flere lærere?

Forskning.no (12.07.2016): Nå skal 6000 førsteklassinger være med i en stor studie som endelig skal gi oss svaret på hvor mye økt lærertetthet har å si.


Forsker på lokale klasser

Haugesunds avis (07.05.2016): Hvilken betydning har flere lærere i klasserommet? 28 klasser fra vårt distrikt skal forskes på i fire år.


Skal forske på matte

Sandefjords blad (14.03.2016): Framnes skole skal delta i et nasjonalt forskningsprosjekt om forsterket matte undervisning.


Stavanger får flere mattelærere

Stavanger Aftenblad (11.01.2016): Stavanger er en av ni kommuner som skal være med i et nytt, stort skoleforskingsprosjekt som handler om lærertetthet.


Hjelper det med flere lærere i skolen?

Stavanger Aftenblad (21.12.2015): 160 millioner kroner skal brukes på ett av tidenes største forskningsprosjekter innen utdanning. Målet er finne ut hvilken effekt færre elever per lærer har.


Regjeringen vil ha svar på om flere lærere gir bedre resultater

Utdanningsnytt.no (21.12.2015): Forskere skal sette inn rundt 150 ekstra lærere fordelt på en rekke norske skoler. Så skal de finne ut om det gir bedre resultater.


Skal tette kunnskapshull i skolen

NTB Info (21.12.2015): En viktig del av regjeringens satsing på økt lærertetthet, blir å finne ut hvordan dette påvirker læring og klassemiljø. Det blir opp til forskere å fordele 150 ekstra lærerstillinger over fire år til norske skoler.


Skal forske på effekten av lærertetthet

Aftenposten (21.12.2015): Et stort forskningsprosjekt settes i gang for å finne ut hvor stor effekt det har å sette inn ekstra lærere i grunnskolen.

project details

project leaderVibeke Opheim
project coworkersKari Vea Salvanes, Astrid Marie Jorde Sandsør
project period01.01.2016  -  01.07.2021
fundingNorges forskningsråd

other files