Evaluering av ordningen med Sentre for fremragende forskning

NIFU skal bidra til evalueringen av ordningen Sentre for fremragende forskning (SFF) – Forskningsrådets fremste virkemiddel for å støtte opp om ledende forskningsmiljøer. Formålet med evalueringen er å undersøke hvilken effekt ordningen har hatt på:

  • vitenskapelig kvalitet
  • yngre forskere
  • nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid
  • verts-institusjonene
  • forskningssystemet

Siden oppstarten i 2002, er man nå inne i fjerde generasjon av SFF, 44 sentre har blitt etablert og tilnærmet 4300 forskere, PhD- og postdoktor-stipendiater er/har vært tilknyttet disse.

Evalueringen utføres av en internasjonalt vitenskapelig komite, mens NIFU skal frembringe underlagsmateriale til evalueringen. NIFUs jobb er todelt: Den ene delen er en analyse av SFF-enes effekt på forskningen og forskningssystemet, basert på dokumentstudier, intervjuer og spørreundersøkelser. Spørreundersøkelsen går til forskere og stipendiater tilknyttet SFFene, samt ansatte på vertsinstitusjonene. Forskningsrådets informasjonsbrev om spørreundersøkelsen ligger her.

Den andre delen innebærer en bibliometrisk analyse samt en karrierekartlegging. Karrierekartleggingen tar utgangspunkt i Forskningsrådets prosjektdatabase over stipendiater/forskere som er eller har vært tilknyttet SFF. Kartleggingen blir foretatt ved å koble opplysningene fra Forskningsrådets prosjektdatabase til Forskerpersonalregisteret og Doktorgradsregisteret ved NIFU. Formålet med å koble de tre registrene er å utarbeide statistikk for analyseformål. Koblingen er godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD).

Prosjektene ledes av Siri Brorstad Borlaug (effekten av SFF) og Gunnar Sivertsen (bibliometri og karrierekartlegging).

For mer informasjon, kontakt:
Siri Brorstad Borlaug, seniorforsker, Studier av forskning og innovasjon
siri.borlaug@nifu.no
(+47) 993 05 003

Gunnar Sivertsen, Forsker 1, Studier av forskning og innovasjon
gunnar.sivertsen@nifu.no
(+47) 960 94 039

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER662939
prosjektlederSiri Brorstad Borlaug
medarbeidereMagnus Gulbrandsen, Liv Langfeldt, Inge Ramberg
prosjektperiode11.06.2019  -  03.02.2020
finansieringNorges forskningsråd

andre filer