BALANSEKUNST – kvinners vei mot den akademiske toppen

Kvinner og menn har historisk sett vært ulikt representert langs alle trinn av forskerstigen. På de laveste trinnene er det i økende grad balanse mellom kjønnene, men på det øverste trinnet ? toppstillingene i akademia ? synes full likestilling å ligge langt fram i tid. Formålet med forskningsprosjektet Balansekunst er todelt. For det første ønsker vi å studere kjønnsforskjeller på ulike stadier i karrierestigen med hensyn til avansement versus stagnasjon og frafall i det akademiske karriereløpet og hvilke faktorer som kan forklare dette. For det andre ønsker vi å analysere politikkinstrumenter og effekten av disse når det gjelder kjønnsbalanse. Her ser vi spesifikt på kjønnsimplikasjoner av bruk av en publiseringsbasert finansieringsmodell og effekten av ulike målrettete tiltak for å bedre kjønnsbalansen.

Prosjektet er i hovedsak basert på et kvantitativt datasett over den norske forskerpopulasjonen helt tilbake til midten av 1970-tallet. Dette gjøre det mulig å følge Norges kvinnelige og mannlige forskere over et langt livsløp. Datasettet inneholder en rekke ulike variabler og gir mulighet til å gjennomføre en samlet analyse av faktorer som kan forklare mangelen på kjønnsbalanse. Datamaterialet er unikt i internasjonal kontekst og vil gjøre det mulig å bidra til forskningsfronten om tematikken.

Prosjektet vil bidra til økt kunnskap om bakenforliggende strukturelle prosesser som hemmer eller fremmer kjønnsbalansen. På denne måten vil det styrke kunnskapsgrunnlaget for fremtidige tiltak og handlingsalternativ i en norsk kontekst.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER651085
prosjektlederDag W. Aksnes
medarbeidereKaja Kathrine Wendt, Marte E. S. Ulvestad, Hebe Gunnes, Nicoline Frølich, Rune Borgan Reiling, Fredrik Niclas Piro
prosjektperiode01.04.2019  -  01.04.2022

andre filer