Forskningsprosjekt om bruk av digital teknologi i høyere utdanning (DIGITEK-HU)

På oppdrag for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Sikt og NOKUT gjennomfører NIFU en undersøkelse om bruk av digital teknologi i høyere utdanning (DIGITEK-HU). Forskningsprosjektet skal se nærmere på hvordan studenters læring støttes gjennom pedagogisk bruk av digitale teknologier.

Prosjektet er en oppfølging av tidligere prosjektsamarbeid mellom de tre direktoratene med start i en bestilling fra 2019. Kunnskapsdepartementet etterspurte da større tempo i digitaliseringen av UH-sektoren og at departementet forventet et samarbeide om å realisere det. Samarbeidet har bl.a. resultert i rapportene «Pedagogikk, innovasjon og digital teknologi i utviklingsprosjekt i høgare utdanning» og «Pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning».

Prosjektet består av tre deler:

Forenklet kunnskapsoppsummering: Det skal utarbeides en oversikt over det eksisterende kunnskapsgrunnlaget om bruk av digital teknologi i undervisning på høyere utdanningsnivå. Dette gjøres gjennom en forenklet kunnskapsoppsummering av akademisk litteratur, inspirert av metoder i systematiske kunnskapsoppsummeringer.

Spørreundersøkelse til studenter: Det vil sendes ut en spørreundersøkelse til studenter ved norske universiteter og høyskoler. Her vil vi undersøke hvordan digitale teknologier påvirker og betinger studentenes læringsmuligheter, og hvilken merverdi – om noen – studentene opplever at digitale verktøy har for deres læring.

Casestudier av norske UH-institusjoner: Det vil gjennomføres casestudier på tre høyere utdanningsinstitusjoner. Gjennom intervjuer og dokumentstudier vil vi undersøke hvordan digitale teknologier påvirker høyere utdanning som system, og hvilke vurderinger undervisere gjør når de introduserer digitale verktøy i sin undervisning. Her er vi særlig interessert i hvilke muligheter og utfordringer digital teknologi fører med seg, og hvilken støtte studenter og ansatte trenger for å ta slike verktøy i bruk på en pedagogisk hensiktsmessig måte.

Resultater presenteres i NIFUs Innsikter og i vitenskapelige artikler.

Spørsmål om DIGITEK-HU rettes til:

Lene Korseberg
forsker 2, Studier av høyere utdanning
lene.korseberg@nifu.no
(+47) 958 11 145

project details

project number2544401
project leaderLene Kirstine Korseberg
project coworkersLone Wanderås Fossum, Fride Flobakk-Sitter, Andreas Østbø Fidjeland, Vegard Sjurseike Wiborg, Mari Elken, Torstein de Besche, Odd Rune Stalheim, Anna Mavroudi, Cathrine Tømte
project period17.08.2022  -  31.12.2023
fundingDirektoratet for høyere utdanning og kompetanse

other files