Det uforutsette i nye samhandlingsstrukturer etter reform av Forsvarets utdanningssystem (DISER)

NIFU deltar i 2017 i et grunnforskningsprosjekt ved Forsvarets høgskole (FHS) om samhandling under risiko. Prosjektet bygger på et tidligere samarbeidsprosjekt NIFU har deltatt i ved FHS kalt «Det uforutsette» (DU-prosjektet).

Det er Krigsskolen som finansierer NIFUs bidrag i dette prosjektet, som en forlengelse av samarbeidet om kvalitetssikring av skolens militærpedagogiske virksomhet i 2016. Relevansvurderingen av Krigsskolens lederutdanning ble publisert som NIFU Arbeidsnotat 2016:6: «Krigsskolens relevans? Temanotat om Krigsskolens arbeid med yrkesrelevans i lys av sentrale endringer i forsvarssektoren (TYR)».

Krigsskolen og NIFU bidrar inn i pågående grunnforsknings- og bokprosjekt med en analyse av samhandlingsbegrepet i sentrale militære doktriner og planer i Norge og NATO. Vi relaterer analysen til policyvurderinger for en relevant utdanningsstrategisk planlegging. Dette ses i lys av den nye strukturreformen i Forsvarets utdanninger, der krigsskolene slås sammen og tilpasningen til det sivile utdanningssystemet står sentralt.

Det pågående prosjektet har deltakere fra flere av utdanningsinstitusjonene i Forsvaret, bl.a. fra Luftkrigsskolen der NIFU tidligere også har vurdert lederutdanningens yrkesrelevans. Denne evalueringen ble publisert som NIFU-rapport 2015:1 Vurdering av Luftkrigsskolens yrkesrelevans (VALKYR).

DU-prosjektets første fase resulterte i boken «Pedagogikk for det uforutsette» i 2015, der Carlsten bidro med ett av kapitlene sammen med redaktør og prosjektleder Professor Glenn-Egil Torgersen.

NIFU-forsker Tone Cecilie Carlsten er prosjektleder. Medarbeidere er Professor Glenn-Egil Torgersen ved Forsvarets høgskole og Krigsskolens kvalitetsleder Berit Kristin Haugdal.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER12820782
prosjektleder
prosjektperiode01.04.2017  -  31.12.2017
finansieringKrigsskolen

andre filer