Eurograduate 2022

EUROGRADUATE 2022 er en felles europeisk spørreundersøkelse til nyutdannede kandidater. NIFU har ansvar for å sende ut spørreundersøkelse til kandidater fra norske høyere utdanningsinstitusjoner. Målgruppe i undersøkelsen er personer som oppnådde en bachelorgrad eller tilsvarende i skoleåret 2016-2017 eller skoleåret 2020-2021, og personer som oppnådde en mastergrad eller tilsvarende i skoleåret 2016-2017 eller skoleåret 2020-2021. Undersøkelsen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og EU-kommisjonen.

Formålet med prosjektet er å samle informasjon om overgangen fra studier til arbeidsliv og hvilke forhold som påvirker denne overgangen. Det gjennomføres på tvers av en rekke europeiske land. I 2022 gjennomføres den andre, og siste, piloten i prosjektet, med 17 deltakende land. Målet er at undersøkelsen skal gjennomføres hvert fjerde år fra 2022. Data fra prosjektet vil benyttes i forskningsprosjekter ved NIFU og i analyser av kandidaters arbeids- og livssituasjon på tvers av deltakerlandene, og kunne og ny innsikt på tvers av landegrenser.

Datainnsamlingen i 2022 er koordinert av German Centre for Higher Education Research and Science Studies (DZHW). Alle de deltakende landene Europa gjennomfører selv sin datainnsamling. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet er NIFU ansvarlig for gjennomføringen av den norske delen av EUROGRADUATE 2022.

Fordi Norge allerede har en nasjonal kandidatundersøkelse er datainnsamlingen blitt samordnet, slik at data for de som fullførte en mastergrad eller tilsvarende våren 2021 allerede er samlet inn. Med andre ord blir ikke data for mastergradskullet 2020-2021 samlet inn høsten 2022.

Innsamlingen av data høsten 2022 omfatter dermed tre utvalg og gjennomføres i to trinn. Første trinn er at NIFU, etter godkjenning fra læresteder, innhenter informasjon fra Sikt- Kunnskapssektorens tjenesteleverandør – om personer som er uteksaminert med bachelorgrad eller tilsvarende i skoleåret 2016-2017 eller skoleåret 2020-2021, og personer som oppnådde en mastergrad eller tilsvarende skoleåret 2016-2017. Informasjonen inkluderer fornavn, etternavn, epost, telefonnummer, studieprogramkode, studieprogramnavn og kjønn. Denne informasjonen benyttes for å trekke et tilfeldig utvalg som blir invitert til å delta i undersøkelsen, og til å invitere utvalget.

Andre trinn er at NIFU trekker et tilfeldig utvalg blant disse kandidatene, som inviteres til å delta i spørreundersøkelsen. For dem som ikke blir invitert, vil NIFU slette fornavn, etternavn, epost, telefonnummer og studieprogramnavn. Studieprogramkode og kjønn benyttes for å sammenlikne dem som svarer på undersøkelsen med hele populasjonen av kandidater enten ikke er invitert eller ikke svarer på undersøkelsen.

Basert på respondenters samtykke vil data fra spørreundersøkelsen gjennomført høsten 2022 deles med Institute for Advanced Studies (IHS, Josefstädter Straße 39, AT-1080 Vienna, Austria) og German Centre for Higher Education Research and Science Studies (DZHW, Lange Laube 12, 30159 Hannover, Germany).

Deltakere i spørreundersøkelsen kan kun identifiseres indirekte i datamaterialet, og det er kun aggregerte analyser som vil publiseres. I disse vil ikke enkeltindivider kunne identifiseres.

De registrerte kan når som helst i prosjektperioden, det vil si fram til prosjektslutt 1. august i 2024, ta kontakt med prosjektleder Elisabeth Hovdhaugen (elisabeth.hovdhaugen@nifu.no) eller med NIFU for å utøve sine personvernrettigheter. I perioden 1. august 2024 til 1. august 2034 vil DZHW være behandlingsansvarlig. Kontaktinformasjon til prosjektgruppen og personale ligger på www.eurograduate.eu.

De registrerte har rett til å få innsyn i opplysninger om dem selv, å få disse rettet eller slettet, samt å protestere mot behandlingen så lenge de kan identifiseres indirekte i datamaterialet.

De som inviteres til å delta i spørreundersøkelsen kan lese mer om behandlingen av personopplysninger ved å trykke på følgende lenken til informasjonsskrivet:

Infoskriv (norsk)

Inforskriv (engelsk)

project details

project number2544410
project leaderElisabeth Hovdhaugen
project coworkersAndreas Østbø Fidjeland, Tora Kjærnes Knutsen, Vegard Sjurseike Wiborg, Siv-Elisabeth Skjelbred
project period01.04.2021  -  01.08.2024
fundingKunnskapsdepartementet

other files