Evaluering av Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019)

«Tett på realfag» er en nasjonal strategi for økt kompetanse i realfag som omfatter barnehage og grunnopplæring i perioden 2015-2019. Strategiens mål innebærer å mobilisere, bevisstgjøre og forplikte eiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler slik at barn og unge kan lære og utforske realfag med motivasjon og glede.

Regjeringen har definert fire overordnede mål, som omfatter 1) å forbedre barn og unges kompetanse i realfag gjennom fornyelse av fagene, bedre læring og økt motivasjon; 2) redusere andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk; 3) øke andelen av barn som presterer på høyt og avansert nivå i realfag samt 4) forbedre barnehagelærere og læreres kompetanse i realfag.

Formålet med denne evalueringen er å undersøke på hvilken måte strategien har hatt betydning for ulike aktører på ulike nivåer i utdanningssystemet og vise til hva vi kan lære av erfaringene med strategien for fremtidig arbeid med realfag i norsk barnehage og skole: Evalueringen skal slik både identifisere nåværende status med arbeidet med realfag i barnehager og skoler og bidra i det videre arbeidet med realfag.

Evalueringen har følgende to hovedproblemstillinger:

  •          På hvilke måter bidrar mål, hovedgrep og tiltak i «Tett på realfag» til å styrke realfagene?
  •          Hvilke erfaringer fra arbeidet med realfagsstrategien lokalt og nasjonalt kan støtte det videre arbeidet med realfag etter strategiperioden?

NIFU vil besvare hovedproblemstillingen gjennom to analytiske perspektiver. Det ene perspektivet omfatter strategiens mål i en politisk og samfunnsmessig kontekst og forvaltningsorganenes arbeid med strategien; «Samfunn, forvaltning og ledelse». Det andre perspektivet belyser hvordan kommuner og fylkeskommuner tolker og konkretiserer føringene fra strategien og hvordan barn, unge og ansatte i barnehager og skoler berøres av disse føringene. Dette perspektivet kaller vi «Praksis, utvikling og utbytte i barnehage og skole». Disse to perspektivene er gjensidig avhengige av hverandre og utgjør designet som ligger til grunn for vår evaluering.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER20750
prosjektlederBerit Lødding
medarbeidereStephan Daus, Roger André Federici, Rune Borgan Reiling, Jørgen Smedsrud, Frida Felicia Vennerød-Diesen, Berit Bungum, Jan Sølberg
prosjektperiode22.05.2017  -  31.12.2021
finansieringUtdanningsdirektoratet

andre filer