Evaluering av norm for lærertetthet

NIFU skal gjennomføre den forskningsbaserte evalueringen av norm for lærertetthet. Evalueringen skal gi kunnskap om etterlevelse av reglene om lærertetthet, struktur- og styringseffekter og resultater av norm for lærertetthet.

Norm for lærertetthet er et tiltak for å sikre flere lærere i undervisningen ved skoler som har hatt mange elever per lærer. Fra høsten 2018 var målet at gruppestørrelse skulle være maksimalt 16 elever per lærer på 1.-4. trinn og 21 elever per lærer for elever på 5.-10. trinn i ordinær undervisning.

Fra høsten 2019 skjerpes normen ytterligere ved at det skal være 15 elever per lærer på 1.-4. trinn og 20 elever per lærer på 5.-10. trinn i ordinær undervisning.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet skal NIFU evaluere norm for lærertetthet. Evalueringen undersøker om skoler og kommuner etterlever reglene om lærertetthet og kompetansekrav, kartlegger bruk og organisering av nye lærerårsverk, rekrutteringsutfordringer på kort og lengre sikt, samt oppfølging av tiltaket i skolen og kommunen, og undersøker i hvilken grad og eventuelt hvordan normen har innvirket på lærernes og elevenes hverdag. I tillegg inkluderer evalueringen en undersøke av klassestørrelse og hvordan skoleklasser/basisgrupper organiseres i skolen.

Den kvalitative delen av prosjektet vil bestå av intervju med skoleledere, lærere og elever ved utvalgte barne- og ungdomsskoler i tillegg til deltakende observasjon. Den kvantitative delen av prosjektet benytter data fra flere ulike datakilder; grunnskolens informasjonssystem, KOSTRA, NSDs kommunedatabase, Spørsmål til Skole-Norge, Skoleporten.no, spørreundersøkelser til skoleeiere, skoleledere og lærere, registerdata fra SSB over lærere, øvrige ansatte i skolen og elever og registerdata fra personaladministrativt informasjonssystem (PAI-registeret).

De registrerte kan kun identifiseres indirekte i datamateriale og kun aggregerte analyser vil bli publisert. De registrerte kan når som helst i prosjektperioden, det vil si frem til rapport er avlevert i mai 2022, ta kontakt med prosjektleder Astrid Marie Jorde Sandsør (astrid.sandsor@nifu.no) eller med NIFU for å utøve sine personvernsrettigheter.

De registrerte har rett til å få innsyn i opplysninger om dem selv, å få disse rettet eller slettet, samt å protestere mot behandlingen så lenge de registrerte kan indirekte identifiseres i datamaterialet.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER668605
prosjektlederAstrid Marie Jorde Sandsør
medarbeidereFrida Felicia Vennerød-Diesen, Stephan Daus, Cathrine Pedersen, Rune Borgan Reiling, Kari Vea Salvanes, Asgeir Skålholt
prosjektperiode21.06.2019  -  10.05.2022
finansieringUtdanningsdirektoratet

andre filer