Evaluering av norm for lærertetthet

NIFU skal gjennomføre den forskningsbaserte evalueringen av norm for lærertetthet. Evalueringen skal gi kunnskap om etterlevelse av reglene om lærertetthet, struktur- og styringseffekter og resultater av norm for lærertetthet.

Norm for lærertetthet er et tiltak for å sikre flere lærere i undervisningen ved skoler som har hatt mange elever per lærer. Fra høsten 2018 var målet at lærertetthet skulle være maksimalt 16 elever per lærer på 1.-4. trinn og 21 elever per lærer for elever på 5.-10. trinn i ordinær undervisning.

Fra høsten 2019 skjerpes normen ytterligere ved at det skal være 15 elever per lærer på 1.-4. trinn og 20 elever per lærer på 5.-10. trinn i ordinær undervisning.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet skal NIFU evaluere norm for lærertetthet. Evalueringen undersøker om skoler og kommuner etterlever reglene om lærertetthet og kompetansekrav, kartlegger bruk og organisering av nye lærerårsverk, rekrutteringsutfordringer på kort og lengre sikt, samt oppfølging av tiltaket i skolen og kommunen, og undersøker i hvilken grad og eventuelt hvordan normen har innvirket på lærernes og elevenes hverdag. I tillegg inkluderer evalueringen en undersøke av klassestørrelse og hvordan skoleklasser/basisgrupper organiseres i skolen.

Den kvalitative delen av prosjektet vil bestå av intervju med skoleledere, lærere og elever ved utvalgte barne- og ungdomsskoler i tillegg til deltakende observasjon. Den kvantitative delen av prosjektet benytter data fra flere ulike datakilder; grunnskolens informasjonssystem, KOSTRA, NSDs kommunedatabase, Spørsmål til Skole-Norge, Skoleporten.no, spørreundersøkelser til skoleeiere, skoleledere og lærere, registerdata fra SSB over lærere, øvrige ansatte i skolen og elever og registerdata fra personaladministrativt informasjonssystem (PAI-registeret).

De registrerte kan kun identifiseres indirekte i datamateriale og kun aggregerte analyser vil bli publisert. De registrerte kan når som helst i prosjektperioden, det vil si frem til siste rapport er avlevert i november 2022, ta kontakt med prosjektleder Cathrine Pedersen (cathrine.pedersen@nifu.no) eller med NIFU for å utøve sine personvernsrettigheter.

Grunnet Covid-19-utbruddet i 2020, er studiens formål utvidet til også å omfatte en undersøkelse av sammenhengen mellom norm for lærertetthet og skolenes håndtering av Covid-19-situasjonen. Her er vi opptatt av praktiske og pedagogiske forhold ved gjennomføring av opplæring på skolen, digital undervisning/hjemmeskole samt hvordan skolene evner å ivareta psykososialt klassemiljø og spesielt sårbare elever eller elever som trenger å ta igjen tapt undervisning. Dessuten vil vi undersøke kommunenes og skolenes ressursbruk tilknyttet skolens tilrettelegging for og etterlevelse av normen i situasjoner med smittevern på gult og rødt nivå.

De registrerte har rett til å få innsyn i opplysninger om dem selv, å få disse rettet eller slettet, samt å protestere mot behandlingen så lenge de registrerte kan indirekte identifiseres i datamaterialet.

Foreløpige publikasjoner:

Hva vet vi om effekten av økt lærertetthet på elevenes læringsutbytte (unit.no)

Evaluering av norm for lærertetthet: Analyse av GSI og spørreundersøkelse til skoleledere og skoleeiere. Tredje delrapportering 

Evaluering av norm for lærertetthet : NIFUs løsningsbeskrivelse for evaluering av norm for lærertetthet 

project details

project number668605
project leaderCathrine Pedersen
project coworkersFrida Felicia Vennerød-Diesen, Stephan Daus, Cathrine Pedersen, Rune Borgan Reiling, Asgeir Skålholt, Jørgen Smedsrud, Ragnar Alne
project period21.06.2019  -  31.12.2022
fundingUtdanningsdirektoratet

other files