Evaluering av satsingen på nasjonale forskerskoler

NIFU har fått i oppdrag om å evaluere ordningen med nasjonale forskerskoler i Norge.

Ordningen ned nasjonale forskerskoler har vært et viktig tiltak for å sikre høyere kvalitet, bedre gjennomføring og mer internasjonalisering i utdanningen av norske forskere. Evalueringen vil gi svar på om dagens forskerskoler fungerer etter hensikten og bidrar til å styrke norsk forskning og forskerutdanning, eller om ordningen bør endres.

NIFUs løsningsforslag omfatter både kvantitative og kvalitative metoder. I de kvantitative analysene vil vi koble navnelister fra Norges forskningsråd til NIFUs Doktorgradsregister og individdata fra DBH (NSDs Database for statistikk om høgre utdanning). Navnelistene fra Norges forskningsråd gir informasjon om doktorgradsstudenter som er eller har vært tilknyttet forskerskolene. Denne koblingen er godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD).

Til sammen vil datamaterialet som benyttes i de kvantitative analysene gi gode indikasjoner på spørsmålene om gjennomføringstid og gjennomføringsgrad blant doktorgradsstudentene ved forskerskolene.

Skolenes bidrag til internasjonalisering er også et sentralt spørsmål i evalueringen. Dette vil NIFU bl.a. belyse ved å bruke publikasjonsdata fra CRIStin for å avdekke graden av internasjonalt samarbeid i de aktuelle doktorgradsstudentenes publikasjoner. NIFU har også nylig gjennomført en survey-basert undersøkelse av stipendiaters arbeidsvilkår i Norge. Dette er også data som NIFU vil benytte i prosjektet.

Oppdraget krever dessuten innhenting av kvalitative data fra forskerskolene. Her vil vi basere oss på en survey rettet mot forskerskoler og miljøer som har søkt om å bli forskerskoler men ikke nådd opp. Sistnevnte vil dermed fungere som en form for kontrollgruppe.

Prosjektteamet for dette oppdraget har bred erfaring fra tidligere evalueringsoppdrag, kvantitative analyser, og policy-arbeid.

Endelig sluttrapport fra evalueringen vil foreligge innen 1. mai 2018.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER20813
prosjektlederFredrik Niclas Piro
medarbeidereEspen Solberg, Liv Langfeldt, Pål Børing, Dag W. Aksnes, Kjersti Nesje, Siv-Elisabeth Skjelbred
prosjektperiode13.11.2017  -  01.05.2018
finansieringNorges forskningsråd

andre filer