Forvaltning og utvikling av seniorkompetanse innenfor akademikeryrker

Senter for seniorpolitikk og Akademikerne ønsker en kartlegging som vil gi et oppdatert bilde av situasjonen for senior arbeidstakere innenfor akademikeryrker. NIFU har fått i oppdrag å gjennomføre kartleggingen. Prosjektet skal fremskaffe oversikt over holdninger til seniorer og verdsetting av seniorkompetanse. Prosjektet skal samle eksempler på hva som kjennetegner vellykket bruk av seniorkompetanse, eventuelle modeller og systemer for kompetanseutvikling, samt muligheter og behov for livslang læring. Prosjektet skal også vurdere potensielle tiltak for videreutvikling av kompetanse blant seniorer i akademikeryrker.

Data skal samles på tre forskjellige måter: litteraturstudie, intervjuer og spørreundersøkelse. Litteraturstudien vil kunne gi en oversikt over norske studier og funn om akademikeryrker og eventuelle studier om tiltak knyttet til senior arbeidstakere. Videre vil vi gjennomføre ca. 20 intervjuer blant medlemmer i Akademikerne. Vi vil dessuten gjennomføre en spørreundersøkelse, som skal sendes til medlemmer i Akademikerne. Invitasjon til å delta i spørreundersøkelsen sendes ut av Akademikerne. NIFU vil forvalte databasen med svar fra spørreundersøkelsen og gjennomføre analyser av data.

Spørreskjemaet kan lastes ned som pdf-fil ved å klikke på følgende link:

En NIFU-rapport som beskriver våre funn, og som analyserer og diskuterer utfordringer og muligheter for fremtiden, vil bli presentert og overlevert Senter for seniorpolitikk og Akademikerne innen 30. juni 2019.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER21037
prosjektlederDorothy Sutherland Olsen
medarbeiderePål Børing
prosjektperiode25.02.2019  -  30.06.2019
finansieringakademikerne,Senter for seniorpolitikk

andre filer