HVL: Forskningsbasert følgeevaluering av fusjonsprosessen

HVL \ Hedvig Myklebust \ CC BY-SA 4.0

Høgskolen på Vestlandet (HVL) er en relativt nyfusjonert høgskole som ble etablert 01.01.2017 etter fusjon mellom Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund. HVL har fem studiesteder: Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Hensikten med evalueringen  er å undersøke om den valgte organiseringen er hensiktsmessig for å nå høgskolens mål.

Følgeevalueringen trekker på en rekke ulike metoder, og inkluderer både kvantitative og kvalitative tilnærminger: analyse av måloppnåelse gjennom bruk av input-, prosess- og resultatindikatorer, kvalitative enkeltintervjuer med nøkkelrespondenter, fokusgruppeintervjuer på ulike nivåer i organisasjonen, kartlegging og analyse av ulike dokumenter, samt en spørreundersøkelse blant alle ansatte.

Prosjektet er delt i tre faser som vil gjennomføres delvis parallelt:

  • Beskrive og vurdere prosessen frem mot de valgte organisasjonsløsningene.
  • Beskrive og vurdere løsningene i forhold til sentrale mål og sammenlikne dette med utviklingstrekk i sektoren.
  • Beskrive og vurdere hvordan den enkelte ansatte har opplevd og opplever HVL i etableringsfasen.

Foto: HVL \ Hedvig Myklebust \ CC BY-SA 4.0

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER20965
prosjektlederMari Elken
medarbeidereLars Lyby, Nicoline Frølich, Siv-Elisabeth Skjelbred, Siri Brorstad Borlaug
prosjektperiode27.06.2018  -  15.02.2020
finansieringHøgskolen på Vestlandet

andre filer