Hvordan vil teknologiutviklingen påvirke videreutvikling og omstilling av statens samlede kompetanse? Utfordringer og mulige tiltak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har iverksatt et FoU-oppdrag for å innhente mer kunnskap om hvilke særlige utfordringer digitalisering/automatisering reiser for staten med hensyn til å videreutvikle og omstille den samlede kompetansen frem mot 2030. NIFU har i samarbeid med Norsk Regnesentral fått i oppdrag av KMD å gjennomføre vurderingen.

Oppdraget består i å utvikle et kunnskapsgrunnlag basert på:

  • litteraturstudier
  • spørreundersøkelser
  • intervjuer
  • workshops

Prosjektgruppen består av Dorothy Sutherland Olsen (prosjektleder), Espen Solberg og Pål Børing ved NIFU, samt Lars Holden fra Norsk Regnesentral. Rapporten avsluttes og overleveres KMD 01.12.2019.

Som en del av kartleggingen vil vi gjennomføre en spørreundersøkelse rettet mot statlige arbeidsgivere (ledere) og tillitsvalgte. Vi ønsker å kartlegge hvilke utfordringer statlige arbeidsgivere (ledere) og tillitsvalgte opplever i dag og fremover, med hensyn til å ha tilgang på riktig/nødvendig kompetanse som følge av digitalisering.

Kompetanse skal her forstås som et samlebegrep for kunnskap, forståelse, ferdigheter, egenskaper, holdninger og verdier.

Digitalisering er en samlebetegnelse for overgangen fra analoge, mekaniske og papirbaserte løsninger, prosesser og systemer, til elektroniske og digitale løsninger. I denne sammenheng betyr det utvikling, implementering og bruk av slike digitale systemer.

Resultatene fra spørreundersøkelsen skal gi et kunnskapsgrunnlag for partene i det statlige tariffområdet med tanke på å foreslå tiltak som kan møte de kompetanseutfordringene som statlige virksomheter måtte møte.

Spørreskjemaet kan lastes ned som PDF-fil her.

Svarene behandles konfidensielt og skal kun benyttes for å utarbeide statistikk for analyseformål. Alle svarene oppbevares på maskinvare tilhørende NIFU som er passord-beskyttet. Ingen virksomheter vil kunne bli identifisert i presentasjonen av resultatene. Det er kun medlemmer i prosjektgruppen ved NIFU som vil ha tilgang til svarene.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, og man kan trekke seg så lenge undersøkelsen pågår uten at man må oppgi grunn. Man har også rett til å be om innsyn, retting og sletting av opplysninger som innhentes om deg og din virksomhet i denne undersøkelsen. Man kan videre få utlevert en kopi av de opplysninger som du oppgir i undersøkelsen, samt sende klage til Datatilsynet om behandlingen av de opplysninger som du oppgir.

Dataene fra spørreundersøkelsen vil bli oppbevart til 31.12.2020 for eventuelle forskningsformål. Etter dette tidspunktet vil dataene bli slettet.

Eventuelle henvendelser om spørreundersøkelsen kan rettes til seniorforsker Pål Børing ved NIFU på e-post: paal.boring@nifu.no. NIFUs personvernombud er Norsk senter for forskningsdata (NSD), e-post: personverntjenester@nsd.no. Gjennomføringen av spørreundersøkelsen er godkjent av NSD.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER672967
prosjektlederDorothy Sutherland Olsen
medarbeidereEspen Solberg, Pål Børing
prosjektperiode01.08.2019  -  01.12.2019

andre filer