Konsekvenser av UH-sektorens endringer som følge av koronaviruspandemien

På oppdrag av Kunnskapsdepartementet gjennomfører NIFU en undersøkelse av konsekvenser av Koronapandemien ved norske universiteter og høgskoler. Undersøkelsen skal gi innsikt i hvordan de høyere utdanningsinstitusjonene har håndtert og håndterer koronapandemien, blant annet hvordan situasjonen har endret aktiviteter, atferd og tidsbruk knyttet til utdanning og forskning.

Prosjektet startet sommeren 2020 og skal ferdigstilles i begynnelsen av mars 2021. Til forskjell fra andre undersøkelser i regi av institusjonene selv, vil dette prosjektet se på hele UH-sektoren og kartlegge situasjonen både for studenter og faglig ansatte. I tillegg vil organisatoriske forhold og administrativt ansatte bli belyst. Funn og konklusjoner vil bli brukt i framtidig politikk for sektoren og i regjeringens generelle arbeid med å dra lærdom av og følge opp konsekvensene av koronapandemien.

Metode og data

Arbeidet baserer seg på en kombinasjon av flere metoder og data:

  • Spørreundersøkelse til studenter (sendes ut oktober 2020)
  • Spørreundersøkelse til faglig ansatte (sendes ut november 2020)
  • Intervjuer
  • Dokumentstudier, herunder metaanalyser av andre undersøkelser

Begge spørreundersøkelser vil bli rettet til et bredt utvalg av studenter og faglig ansatte. Spørreundersøkelsen til studenter inngår som et eget batteri i NOKUTs studiebarometer for 2020. Spørsmålene utformes i samarbeid med NOKUT og går til ca. 60 000 studenter. Spørreundersøkelsen til de faglig ansatte gjennomføres av NIFU og baseres på uttrekk av ca. 8000 ansatte (herunder doktorgradsstipendiater) basert på Forskerpersonalregisteret. Intervjuene vil primært bli gjennomført ved tre utvalgte case-institusjoner, som representerer UH-institusjoner med ulik størrelse og profil.

Prosjektet har også en intern referansegruppe og vil opprette en ekstern referansegruppe som skal gi innspill på foreløpige funn og utkast til sluttrapport.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:
Espen Solberg
espen.solberg@nifu.no
Tlf: 951 19 482

project details

project number21171
project leaderEspen Solberg
project coworkersElisabeth Hovdhaugen, Lisa Scordato, Thea Eide, Silje Marie Svartefoss
project period01.06.2020  -  01.03.2021
fundingKunnskapsdepartementet

other files