Kunnskapsoversikt om effekter av opplæringstilbud til nyankomne elever og kompetansehevingstiltak for varig tilknytning til arbeidslivet for voksne innvandrere

Det skal lages en kunnskapsoversikt som omhandler to problemstillinger, rettet mot to målgrupper: nyankomne elever i grunnskole og videregående opplæring, og voksne arbeidsinnvandrere. Utfallsmålene er henholdsvis læringsutbytte og varig tilknytning til arbeidslivet.

For å belyse de to problemstillingene vil vi gjennomføre en systematisk kunnskapsoversikt i form av en såkalt «rapid review» (på norsk: hurtigoversikt) om to problemstillinger: Forskning på effekter av opplæringstilbud på nyankomne elevers (6-18 år) læringsutbytte, og forskning på effekter av kompetansehevingstiltak på varig tilknytning til arbeidsmarkedet for voksne innvandrere

Hurtige kunnskapsoversikter er utviklet som et svar på et behov for systematisk oppsummering av forskning som politisk beslutningsgrunnlag, noe som tar kortere tid og er mindre ressurskrevende enn å utarbeide en full systematisk kunnskapsoversikt, som ofte kan ta lang tid.  Litteratursøket til en hurtig kunnskapsoversikt skiller seg fra litteratursøket til en full systematisk kunnskapsoversikt at den er begrenset i rekkevidde, for eksempel avgrenset etter tidsramme, databaser og/eller språk (Petticrew og Roberts, 2006).

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER12820789
prosjektlederSabine Wollscheid
prosjektperiode01.06.2017  -  30.11.2017
finansieringKunnskapsdepartementet

andre filer