Lange spor i velferdsforskningen: En effektanalyse av velferdsforskning finansiert av Norges forskningsråd i perioden 2000–2014

På oppdrag fra Norges forskningsråd gjennomfører NIFU en analyse av effekter av forskningen innen arbeidslivs- og velferdsfeltet (i kortform velferdsforskning). Vi trekker veksler på de metodiske erfaringer som NIFU og andre har innvunnet ved liknende analyser, samtidig som vi benytter ekspertise og erfaringer fra andre kartlegginger og evalueringer av velferdsforskning.

I dette oppdraget skal analysen spesielt rettes mot å kartlegge «lange spor» etter velferdsforskning finansiert av Norges forskningsråd i årene 2000–2014. En slik oppgave krever at man kombinerer flere metoder og typer kilder, noe utlysningen også legger opp til. Prosjektet omfatter følgende opplegg:

  • FoU-statistisk kartlegging av ressursinnsatsen i norsk velferdsforskning i tiåret 2007–2017, med særlig vekt på toårsperioden 2011–2013, hvor NIFU har gjort tilleggsundersøkelser
  • En sammenstilling og en dokumentanalyse av sentrale programdokumenter, herunder program- og institusjonsevalueringer på feltet, så vel som effektstudier
  • Oversikt over porteføljen innenfor de aktuelle programmene og satsingene, herunder hvilke forskere/forskergrupper som har mottatt støtte fra Forskningsrådet
  • En registerbasert analyse av forskernes kompetanseutvikling og karrierer etter prosjektslutt
  • En bibliometrisk analyse av publisering og indirekte, langsiktige vitenskapelige effekter
  • Dokumentanalyser av relevante evalueringer på feltet, herunder eksempler på ulike typer samfunnseffekter
  • Kvalitative intervjuer for å belyse forskningens betydning for politikk, forvaltning, praksis mv.
  • Systematisk kartlegging av aktuelle forskeres roller i offentlige råd, utvalg og ekspertgrupper
  • Bruk av søkeverktøyet Meltwater som kan belyse hvorvidt forskningen tas i bruk i offentlig saksbehandling og politikkutvikling

I den registerbaserte analysen tar vi utgangspunkt i Forskningsrådets prosjektdatabase over stipendiater/forskere som har mottatt midler fra de aktuelle programmene for perioden 2000–2014. Forskningsprogrammenes betydning for karriereutvikling for personer som har mottatt midler er her av primær interesse. Betydningen av karriereutvikling for stipendiater/forskere som har mottatt midler, kan analyseres kvantitativt ved å undersøke hvilken stilling og sektortilhørighet hver av mottakerne av midler hadde ved utløpet av perioden (dvs. i 2014). Dette vil vi gjøre ved å koble opplysningene fra Forskningsrådets prosjektdatabase til Forskerpersonalregisteret og Doktorgradsregisteret ved NIFU. Denne koblingen er godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD).

Prosjektteamet for dette oppdraget har bred erfaring fra tidligere evalueringsoppdrag, kvantitative analyser, og policy-arbeid.

Endelig sluttrapport fra evalueringen vil bli levert Forskningsrådet medio april 2019.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER640100
prosjektlederEspen Solberg
medarbeidereVera Schwach, Dag W. Aksnes, Pål Børing, Magnus Gulbrandsen
prosjektperiode01.10.2018  -  15.04.2019
finansieringNorges forskningsråd

andre filer