Pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning: kunnskapsoppsummering

NIFU skal, på oppdrag av UNIT/Diku/NOKUT (det nye direktoratet for høyere utdanning), gjennomføre en kunnskapsoppsummering om pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning. Kunnskapsoppsummeringen vil dels bygge på en systematisk litteraturgjennomgang av forskningslitteratur på feltet, og dels en gjennomgang av funn om pedagogisk bruk av digital teknologi som finnes i eksisterende datasett som Studiebarometeret, Underviserundersøkelsen, Digital tilstand og NIFUs undersøkelser av koronasitasjonens konsekvenser for UH-sektoren. I tillegg skal funnene i de to gjennomgangene bli diskutert med representanter fra pedagogiske miljøer ved ulike norske institusjoner i UH-sektoren gjennom fokusgrupper.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER2512710
prosjektlederElisabeth Hovdhaugen
medarbeidereSilje Marie Svartefoss, Lene Kirstine Korseberg, Ann Cecilie Bergene
prosjektperiode01.06.2021  -  31.12.2021

andre filer