Program, Kunnskapsdepartementet: Kunnskap og kvalitet i ny kontekst. Delprosjekt 4: Kvalitet, læringsutbytte og studiemestring

Prosjektet består av to underprosjekter.

1. Læringsutbytte og kvalitet
Dette delprosjektet vil på den ene siden belyse hvordan begrepet læringsutbytte fortolkes og anvendes i sektoren. Vi vil blant annet se på endringer i lærestedenes studieplaner i retning av mer presise beskrivelser av læringsutbytte, om utviklingen av kvalitetssystemer og definering av læringsmål bidra til å svekke fagmiljøenes autonomi, og om det skjer endringer i eksamens- og vurderingsformer i sektoren.

Den andre delen av dette prosjektet har en empirisk tilnærming, og der vi vil forsøke å utvikle instrumenter for å måle studenters læringsutbytte innenfor ulike fag og studier, og ikke minst sett i forhold til arbeidslivets krav.

2. Studiegjennomføring og studiefrafall.
Det tas her sikte på å videreføre prosjekter som NIFU STEP har arbeidet med i lang tid, blant annet som ledd i evalueringen av Kvalitetsreformen. I hovedsak vil slike studier være basert på registerdata, og vi vil oppdatere datasettene løpende, både for å kunne følge kull over lengre tid gjennom hele studiet og for å belyse endringer for nye kull. Dette kan sees som en naturlig forlengelse av evalueringen av Kvalitetsreformen, fordi mange av reformens effekter først vil kunne avleses etter mange år.

prosjektdetaljer

prosjektlederPer O Aamodt
prosjektperiode01.01.2010  -  01.12.2011
finansieringKunnskapsdepartementet

andre filer