Evaluering av regelverket for rangering av søkere til universiteter og høyskoler

NIFU skal på oppdrag av KD gjennomføre prosjektet Evaluering av regelverket for rangering av søkere til universiteter og høyskoler. Prosjektoppstart er mai 2019 og sluttrapport skal leveres til KD i januar 2020.

Hensikten med prosjektet er å gjøre en evaluering og vurdering av hvordan regelverket for rangering av søkere til høyere utdanning virkning på søker- og studentmassen, ved å beskrive og analysere effektene av de eksisterende kvote- og poengreglene som gjelder for opptak, samt å se det norske regelverket i lys av hvordan opptak til høyere utdanning gjøres i andre land. Prosjektet vil ha både en kvalitativ del og en kvantitativ del, og vil særlig fokusere på studieprogrammer der det er konkurranse om å få opptak: medisin, profesjonsstudium psykologi, jus og grunnskolelærerutdanning.

Den kvalitative delen vil dels bestå av en intervjuundersøkelse med utvalgte fagområder, og dels består av en litteraturstudie. Intervjuundersøkelsen skal besvare i hvilken grad regelverket bidrar til å rekruttere de studentene som er best egnet til studiene. Litteraturstudien vil ta for seg hvordan det norske regelverket for opptak til høyere utdanning fungerer, sett i lys av opptak i andre land.

Den kvantitative delen av prosjektet skal adressere problemstillinger som hvordan regelverket påvirker søkermassen, hvilken studentmasse gjeldende kvote- og poengregler gir og dokumentere hvem som når frem til de mest attraktive studieplassene. Videre skal prosjektet også fokusere på hvordan tilleggspoengene som gis i dagen system virker, og om opptakssystemet slik det er utformet bidrar til rask gjennomføring av studiene. Disse problemstillingene vil bli analysert ved bruk av kvantitative data, fra UNITs databaser. STAR-databasen inneholder informasjon om studenters programtilhørighet, informasjon om gjennomstrømming og resultater på studieprogrammet samt none bakgrunnsopplysninger. Samordna opptaks databaser inneholder informasjon om grunnlag for opptak til høyere utdanning, informasjon om søknad, lærersted/studium kandidater søker på, kandidatstatus fra søknad til de (eventuelt) møter til studiestart og noen bakgrunnsvariabler.

De registrerte kan kun identifiseres indirekte i datamateriale og kun aggregerte analyser vil bli publisert. Eksempler på analyser som vil bli gjort er å se på hvordan mulige endringer i opptaksregelverk vil kunne påvirke kjønnssammensetning eller alderssammensetning blant de som får opptak, eller hvilke konsekvenser ulike typer endringer i hva som gir tilleggspoeng kan ha for studentmassen. Med andre ord vil analysene i stor grad fokusere på gruppenivå.

De registrerte kan når som helst i prosjektperioden, det vil si frem til rapport er avlevert i januar 2020, ta kontakt med prosjektleder Elisabeth Hovdhaugen (elisabeth.hovdhaugen@nifu.no) eller med NIFU for å utøve sine personvernsrettigheter. De registrerte har rett til å få innsyn i opplysninger om dem selv, å få disse rettet eller slettet, samt å protestere mot behandlingen så lenge de registrerte kan indirekte identifiseres i datamaterialet.

prosjektdetaljer

prosjektlederElisabeth Hovdhaugen
medarbeidereAstrid Marie Jorde Sandsør
prosjektperiode24.05.2019  -  31.01.2020

andre filer