The comeback kids: A longitudinal study of dropouts’ re-enrolment in upper secondary education

Ikke fullført videregående opplæring er forbundet med høye samfunnsmessige kostnader. Arbeidet med å forhindre frafall fra videregående opplæring står derfor høyt på den politiske dagsorden. For den enkelte ungdom trenger imidlertid ikke frafallet være en permanent tilstand. Sammenlignet med den store oppmerksomheten omkring frafall, har tilbakevending – hvem det er som returnerer til videregående opplæring, hvorfor, og hvordan denne andelen kan økes – fått lite oppmerksomhet både blant forskere og politikere.

I dette prosjektet retter vi søkelys mot ungdom under 25 år som returnerer til videregående opplæring etter avbrudd. Hva kjennetegner ungdom som returnerer til skolebenken? Ligner de dem som aldri returnerer, eller er de preget av et «tilbakevendingsdriv», altså mer motiverte for å fullføre? Hva gjør de i perioden utenfor og hvorfor velger de å vende tilbake? Hvordan kan ansatte i Oppfølgingstjenesten, NAV og fleksible opplæringsarenaer støtte ungdom i en tilbakevendingsprosess?

Analyser av registerdata vil gi en oversikt over tilbakevendingsmønstre, individuelle kjennetegn og faktorer som øker sannsynligheten for retur til videregående opplæring. Kvalitative intervjuer med ungdom utgjør imidlertid hoveddelen av datainnsamlingen. Det er for å få dybdekunnskap om ungdoms egne refleksjoner over sine veier inn og ut av utdanningssystemet.

Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved NIFU, Fafo og Statistisk sentralbyrå. Et vitenskapelig faglig råd bestående av internasjonale og norske forskere, samt et brukernettverk med praktikere, følger prosjektet.

Aktiviteter:

Publikasjoner:

Mellom omsorg og kontroll – et velferdsprofesjonsperspektiv på oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid | Nordic Welfare Research (idunn.no)

Outsiders Looking in. The Re-enrolment Struggles of Early School Leavers in Norway – Marianne Takvam Kindt, Kaja Reegård, 2021 (sagepub.com)

Vitenskapelig råd

  • Russell Rumberger, Professor Emeritus, UC Santa Barbara, USA
  • Karen Evans, Professor Emeritus, University College London, UK
  • Stephen Lamb, Professor, Victoria University, Australia
  • Carolyn Jackson, Professor, Lancaster University, UK
  • Christian Helms Jørgensen, Professor, Roskilde Universitet, Danmark
  • Gry Paulgaard, Professor, Universitetet i Tromsø, Norge
  • Kristinn Hegna, Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo, Norge
  • Kristoffer Vogt, Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, Norge

Prosjektet er finansiert gjennom Forskningsrådets FINNUT-program, Unge forskertalenter.

project details

project number283408
project leaderMarianne Takvam Kindt
project coworkersJon Rogstad (Fafo), Marte Rønning (SSB), Lars Johannessen Kirkebøen (SSB)
project period01.06.2018  -  30.09.2023
fundingNorges forskningsråd

other files