Utredning av modeller for organisering og innretning av teknologioverføringskontorene

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) gjennomfører NIFU en utredning av mulige modeller for å organisere TTOene i Norge. Formålet med oppdraget er å følge opp regjeringens mål om å tydeliggjøre og avklare rollen til TTOene, for på den måten å tilrettelegge for økt kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. TTOene ivaretar i dag en viktig rolle i systemet for kommersialisering av forskningsresultater fra institusjonene som mottar offentlige midler til forskning. Tidligere evalueringer av TTOenes rolle har imidlertid pekt på svakheter i kommersialiseringsarbeidet i UH-sektoren, herunder organisering, eierskap og mål. KD ønsker å se nærmere på hvilke utfordringer og muligheter som finnes i det norske TTO-landskapet når det gjelder organisering og innretning av virksomheten, og ønsker å få svar på følgende problemstillinger:

  1. Hvordan organiseres de norske TTOene i dag, og hvilke organiseringsmodeller kan brukes for å tydeliggjøre og avklare rollen til TTOene?
  2. Hvilke effekter vil ulike TTO-eiervarianter kunne ha på det øvrige virkemiddeltilbudet for kommersialisering (lokalt, nasjonalt og europeisk)?
  3. Hvilke andre effekter vil ulike TTO-modeller kunne ha på økosystemet for innovasjon og kommersialisering?
  4. Hvordan finansieres de norske TTOene, og hvordan kan ulike finansieringsmodeller forbedres?

project details

project number2517418
project leaderSiri Brorstad Borlaug
project coworkersTaran Mari Thune, Magnus Gulbrandsen, Lene Kirstine Korseberg
project period23.06.2021  -  20.01.2022

other files