Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU). En kvalitativ analyse av aktørenes erfaringer og vurderinger

NIFU rapport 2013; 10. Med Stjernø-utvalgets forslag om å opprette et ”Senter for fremragende undervisning” ble det signalisert et ønske om ambisiøse nye nasjonale virkemidler for å heve kvalitet og status på høyere utdanning i Norge. Denne rapporten analyserer sentrale aktørers erfaringer og vurderinger fra prosessene rundt etableringen av pilotsenteret 2011 i det som etter UHR- utredningen i 2009 ble kalt ”Senter for fremragende utdanning” (SFU). Datamaterialet er hentet fra policydokumenter, høringsuttalelser, komitévurderinger, søknadspapirer, samt intervjudata med 15 ulike aktører sentrale i etableringsprosessene.
Arbeidet har dreiet seg om å samle inn og analysere erfaringer og vurderinger de utvalgte aktørene gjorde underveis. Den kvalitative analysen bidrar til kunnskapsgrunnlaget for videreutviklingen av krav, retningslinjer og kriterier i en utvidet ordning.
Analysen av aktørenes erfaringer og vurderinger viser at forvaltningen av SFU i Norge gjennom en pilotfase har fungert tilfredsstillende. I det innsamlede materiale er det gjennomgående positiv konsensus rundt betydningen av SFU som et nasjonalt styringsmiddel for å heve kvalitet og status på norsk høyere utdanning. Vi anbefaler ordinær drift av SFU-ordningen i tråd med praksisene som er utviklet i pilotfasen i Norge.

detaljer

Tittel Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU). En kvalitativ analyse av aktørenes erfaringer og vurderinger
KategoriRAPPORT
ForfatterTone Cecilie Carlsten
ForfatterPer Olaf Aamodt
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-902-9
issn1892-2597