Livslang læring og mobilitet i arbeidsmarkedet: En studie av formell og uformell videreutdanning blant norske arbeidstakere basert på Lærevilkårsmonitoren og registerdata

NIFU-rapport 2013:8. Dette er den tredje rapporten i en serie rapporter i et prosjekt som handler om livslang læring i norsk arbeidsliv. Med «livslang læring» menes deltakelse i minst en av følgende tre former for læring: videreutdanning som gir formell kompetanse, kurs og opplæring, og hvorvidt arbeidet er læringsintensivt. I de to første rapportene var formålet å undersøke hvordan deltakelsen i de tre formene for læring har utviklet seg på 2000-tallet, og hvordan deltakelsen varierer mellom ulike grupper i arbeidsmarkedet. Vi undersøkte hvordan en rekke forhold knyttet til den enkelte og arbeidsplassen påvirket deltakelsen i ulike former for læring. I denne rapporten retter vi søkelyset mot effektene av å delta i opplæring og videreutdanning, og undersøker vi hvilken betydning deltakelse i læring har for inntekt, arbeidsmarkedstilknytning og yrkesstatus. I rapporten bruker vi registerdata som er koblet mot data fra Lærevilkårsmonitoren. Med disse dataene kan vi følge hver enkelt person både før og etter at de har deltatt i kurs eller videreutdanning.

detaljer

Tittel Livslang læring og mobilitet i arbeidsmarkedet: En studie av formell og uformell videreutdanning blant norske arbeidstakere basert på Lærevilkårsmonitoren og registerdata
KategoriRAPPORT
ForfatterØyvind Wiborg
ForfatterPål Børing
ForfatterSveinung Skule
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-899-2
issn1892-2597