Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv: Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata

NIFU arbeidsnotat 2013:3. Formålet med dette notatet er å undersøke omfanget av kompetanseinvesteringer i livslang læring i norsk arbeidsliv, hvor vi med «livslang læring» mener det å delta i minst en av følgende to former for læring: formell videreutdanning eller kurs og opplæring som ikke gir formell kompetanse. Notatet er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og utgjør en tilleggsmodul til et større prosjekt som handler om livslang læring i norsk arbeidsliv. Det er utgitt fire andre rapporter i prosjektet.

detaljer

Tittel Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv: Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata
KategoriRAPPORT
ForfatterPål Børing
ForfatterSveinung Skule
publikasjonsår2013
issn1894-8200