Følgeevaluering av regionale forskningsfond: 2. underveisrapport

NIFU-rapport 2013:1. Ordningen med regionale forskningsfond ble iverksatt i 2010 og har som mål å styrke forskning for regional innovasjon og utvikling, og å mobilisere til økt forskningsinnsats i regionene. Ordningen har nå vært i drift i tre år, og et hovedinntrykk er at den gode utviklingen som ble konstatert etter de to første årene også har fortsatt i det tredje året. Det er utviklet et relativt velfungerende system for utlysninger og innvilgelse av FoU-prosjekter, og de finansierte prosjektene holder god kvalitet. Brukerne er godt fornøyd med ordningen, og ifølge deres tilbakemeldinger har regionale forskningsfond høy addisjonalitet, både ved at de stimulerer nye aktører til å involveres i FoU-aktivitet, og at de i stor grad utløser FoU-prosjekter som ellers ikke ville blitt igangsatt. En viktig konklusjon er ellers at de regionale forskningsfondene har bidratt til å utløse en betydelig portefølje av prosjekter rettet mot innovasjon i offentlig sektor, og ordningen fungerer som en viktig arena for utprøving av dette området.

detaljer

Tittel Følgeevaluering av regionale forskningsfond: 2. underveisrapport
KategoriRAPPORT
ForfatterOlav R Spilling
ForfatterLiv Langfeldt
ForfatterRannveig Røste
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-882-4
issn1892-2597