Evaluering av Kvalitetsreformen: Delrapport 5: Kvalitet som forhandling: NOKUT i norsk høyere utdanning 2003–2006

Norsk forskninsråd 2006: Evaluering av Kvalitetsformen: Delrapport 5. Da Kvalitetsreformen ble iverksatt, ble det samtidig vedtatt å gjennomføre en evaluering av den. Norges forskningsråd ga oppdraget med evalueringen til Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen og NIFU STEP som et samarbeidsprosjekt. Evalueringen har pågått siden 2003 og skal ferdigstilles ved årsskiftet 2006-2007.
Evalueringen bygger på et bredt datagrunnlag: casestudier ved utvalgte læresteder, dokumentanalyse, ulike statistiske datakilder, en survey blant det vitenskaplige personalet, en lederundersøkelse og en spørreskjemaundersøkelse blant studenter. I denne delrapporten utgjøres datagrunnlaget av ulike kilder, herunder formelle lover, forskrifter og retningslinjer, samt kildemateriale som er fremkommet som et resultat av NOKUTs virksomhet. Her har spesielt ulike evaluerings- og akkrediteringsrapporter utarbeidet av NOKUT vært sentrale kilder.

detaljer

Tittel Evaluering av Kvalitetsreformen: Delrapport 5: Kvalitet som forhandling: NOKUT i norsk høyere utdanning 2003–2006
Kategori RAPPORT
ForfatterBjørn Stensaker
publikasjonsår2006