Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen – hvor tjenlig er den som politisk instrument?

NIFU arbeidsnotat 2013:9. Dette notatet inngår som et ledd i et større følgeforskningsprosjekt om entreprenørskap i utdanningen (EiU), som gjennomføres i samarbeid mellom NIFU og Østlandsforskning. Formålet med dette arbeidsnotatet er å sammenstille resultater av de ulike delprosjektene som er gjennomført så langt, og å drøfte handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen i lys av disse resultatene. En midtveisevaluering av handlingsplanen ble lagt frem høsten 2012 der det ble foretatt en gjennomgang av de enkelte tiltak i planen og hvordan de har blitt fulgt opp. I dette notatet går vi et skritt videre og vurderer de enkelte tiltakene i lys av noen av de konklusjonene som fremkommer i de ulike rapportene. Formålet er å reise noen problemstillinger rundt innretningen av handlingsplanen og drøfte i hvilken grad de grep som er tatt, gir viktige bidrag til utvikling av entreprenørskap i utdanningen. På dette grunnlag gis noen innspill til hvordan arbeidet med handlingsplanen kan utvikles videre.

detaljer

Tittel Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen - hvor tjenlig er den som politisk instrument?
KategoriRAPPORT
ForfatterOlav R Spilling
ForfatterSvein Erik Hagen
ForfatterVegard Johansen
ForfatterLiv Anne Støren
publikasjonsår2013
issn1894-8200