Internasjonale sensorordninger i høyere utdanning: Er erfaringer fra Sverige, Danmark og England relevante for Norge?

NIFU arbeidsnotat 2005:39. Tradisjonelt har man ved eksamen i norsk høyere utdanning alltid brukt eksterne sensorer. I etterkant av Kvalitetsrefomen har imidlertid dette blitt endret. På lavere grad (bachelornivået) er det i dag lærestedene selv som bestemmer hva slags sensorordning som skal benyttes. Dette betyr at lærestedene kan bruke ekstern sensor i eksamensarbeidet, men at dette er opp til det enkelte lærested å vurdere hensiktsmessigheten av. Denne valgfriheten er nå under debatt, der det har vært uttrykt bekymring for om fraværet av eksterne sensorer ved eksamen kan ha betydning for kvalitetsnivået i høyere utdanning og legitimiteten til ulike eksamensopplegg. Utdannings- og forskningsdepartementet har i den anledning bedt NIFU STEP om en vurdering av sensorordninger i andre land for derigjennom å bedre kunnskapsgrunnlaget for den norske politikken på dette feltet.

detaljer

Tittel Internasjonale sensorordninger i høyere utdanning: Er erfaringer fra Sverige, Danmark og England relevante for Norge?
KategoriArbeidsnotat
ForfatterEllen Brandt
ForfatterBjørn Stensaker
publikasjonsår2005
issn1504-0887