Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning: Muligheter for gjensidig godkjenning og økt samarbeid?

NIFU-rapport 2006:16. Nordisk Ministerråd ønsker, etter initiativ fra embetsmannskomiteen for utdanning og forskning, å bidra til å utvikle felles nordiske mastergrader innen temaområder der Norden har særlig høy kompetanse. Ambisjonen er å kunne starte opp pilotprosjekter i 2006, og utvikle samarbeidet om dette videre i årene som kommer.
Som et ledd i dette arbeidet har Nordisk Ministerråd sett det som viktig å fokusere på hvordan slike nye felles mastergradene kan kvalitetssikres slik at de oppnår anerkjennelse og legitimitet både i og utenfor Norden. NIFU STEP har derfor fått i oppdrag å utrede noen av betingelsene for og konsekvensene knyttet til etablering av felles nordiske mastergrader.
Underveis i prosjektet har NIFU STEP bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om bistand til en kartlegging av eksisterende praksis knyttet til kvalitetssikring i Norden. Evalueringsconsulent Trine Danø ved EVA har stått for denne kartleggingen som er trykket som et vedlegg til denne rapporten.

detaljer

Tittel Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning: Muligheter for gjensidig godkjenning og økt samarbeid?
KategoriArbeidsnotat
ForfatterBjørn Stensaker
ForfatterTrine Danø
publikasjonsår2006
issn1504-0887