Kompetansebehov og utdanningstiltak innen industrielle rettigheter (IR) i universitets- og høgskolesektoren i et internasjonalt perspektiv

NIFU arbeidsnotat 2006:41. Dette arbeidsnotatet er utarbeidet på oppdrag av Nærings- og handelsdepartementet. Formålet med notatet er å foreslå noen kompetansehevende tiltak knyttet til industrielle rettigheter (IR) i universitets- og høgskolesektoren. Bakgrunnen for notatet er Nærings- og handelsdepartementets rådgivende forums arbeid for å utarbeide en tiltaksplan for kompetanseheving blant norske læresteder. Notatet vil dermed være et innspill i forumets pågående arbeid med denne kompetansehevingen.
Anbefalingene i notatet bygger delvis på resultater fra ”En kartlegging av undervisningstilbudet innen immaterielle rettigheter ved norske læresteder” (NIFU STEP arbeidsnotat 29/2006) og som her er supplert med flere kvantitative og kvalitative data om undervisningstilbudet. I tillegg bygger anbefalingene på erfaringer fra andre land i forbindelse med å opprette og inkludere IR-undervisning innenfor ulike studietilbud.

detaljer

Tittel Kompetansebehov og utdanningstiltak innen industrielle rettigheter (IR) i universitets- og høgskolesektoren i et internasjonalt perspektiv
KategoriArbeidsnotat
ForfatterKristoffer Rørstad
ForfatterTrond Einar Pedersen
publikasjonsår2006
issn1504-0887