Intensivopplæring i eller utenfor klassen? Sluttrapport fra prosjektet Kartlegging av deltakelse, organisering og opplevelse i Overgangsprosjektet innenfor Ny GIV

NIFU-rapport 2013:42. Ny GIV er en samlebetegnelse på flere elementer innenfor en nasjonal dugnad initiert av Stoltenberg II-regjeringen for å redusere frafallet og få flere ungdommer til å fullføre og bestå videregående opplæring. Denne sluttrapporten omhandler intensivopplæringen i siste halvdel av 10. trinn. Målgruppen for intensivopplæringen er de 10 prosent svakest presterende elevene i kommunen etter første termin på 10. trinn. Skolering av lærere for oppgaven med å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing/skriving og regning, er en del av satsningen. Våren 2013 gikk det tredje kullet intensivelever ut av grunnskolen. Resultatene i denne rapporten er basert på et omfattende datamateriale, både spørreundersøkelser og registerdata. Vi ser at elever, lærere og skoleledere som deltok i Ny GIV er fornøyde med tiltaket. Samtidig rapporteres det om utfordringer knyttet til organiseringen i egne grupper utenfor intensivelevenes vanlige klasser og timer.

detaljer

Tittel Intensivopplæring i eller utenfor klassen? Sluttrapport fra prosjektet Kartlegging av deltakelse, organisering og opplevelse i Overgangsprosjektet innenfor Ny GIV
KategoriRAPPORT
ForfatterBerit Lødding
ForfatterSolveig Holen
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-959-3
issn1892-2597