Kvalitetsvurdering av Difi-rapporter

NIFU-rapport 2014:37. Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, har bedt om en ekstern vurdering av kvaliteten på sitt utredningsarbeid. Konteksten for oppdraget er et pågående arbeid knyttet til forbedringer av Difis oppdrag og oppgaveløsning, der målet er å identifisere forbedringer og eventuelle endringer som støtter opp om regjeringens mål for forenkling, effektivisering og modernisering av offentlig sektor. Foreliggende rapport skal helt konkret vurdere kvaliteten på et utvalg av Difis rapporter (10 rapporter) publisert i 2012, 2013 og 2014. Formålet med kvalitetsvurderingen er å undersøke hvorvidt publikasjonene etterlever allmenne faglige krav, dvs. om forholdet mandat – metode – analyse – konklusjon blir ivaretatt

detaljer

Tittel Kvalitetsvurdering av Difi-rapporter
KategoriRAPPORT
ForfatterCathrine Edelhard Tømte
ForfatterClara Åse Arnesen
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0033-2
issn1892-2597