Får nyutdannede med høyere grad arbeid i samsvar med sitt utdanningsnivå? Utviklingstrekk 1995–2013

NIFU-rapport 2014:53. Det har en tid pågått en debatt om hvorvidt det utdannes for mange med høyere utdanning i Norge, og om det har gått inflasjon i mastergrader. I tilknytning til denne debatten hevdes det også at mastere har «feil» utdanning, altså at det utdannes for mange med noen typer utdanning på bekostning av andre typer utdanning; eksempelvis for mange humanister i forhold til realister. I denne rapporten belyser vi denne problemstillingen ved bruk av NIFUs Kandidatundersøkelser. Vi benytter undersøkelser som kartlegger kandidatenes arbeidsmarkedssituasjon et halvt år etter fullført utdanning, og ser på utviklingen over tid i andelene som defineres som overutdannet. I tillegg benytter vi data fra en kandidatundersøkelse som kartlegger arbeidsmarkedssituasjonen tre år etter fullført utdanning for å belyse om mismatch i arbeidslivet er et avtakende eller et vedvarende problem utover i karrieren

detaljer

Tittel Får nyutdannede med høyere grad arbeid i samsvar med sitt utdanningsnivå? Utviklingstrekk 1995–2013
KategoriRAPPORT
ForfatterLiv Anne Støren
ForfatterTerje Næss
ForfatterRune Borgan Reiling
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0065-3
issn1892-2597