Pennal eller pad? Kvasi-eksperimentell studie av skrivehastighet i tidlig skriveopplæring med og uten digitale verktøy

NIFU-rapport 2015:6. Gjennom flere år har Norge satset aktivt på IKT i skolen: Digital kompetanse har blitt innført som ett av fem kompetanseområder i grunnopplæringen, man har sikret en teknologisk infrastruktur i skolen, og ulike tiltak for lærere har blitt iverksatt knyttet til hvordan vurdere og undervise med og gjennom digitale verktøy. Til tross for denne satsingen har det så langt vært få studier som har dokumentert synlige effekter av om elever lærer mer eller bedre ved hjelp av digitale verktøy. Heller ikke internasjonalt finnes det nevneverdig mange studier som kan bekrefte eller avkrefte om bruk av IKT i opplæring har noen reell effekt. En sentral årsak til at vi vet så lite konkret om dette, er at det er svært ressurskrevende og metodisk komplisert å gjennomføre effektstudier på dette området. Foreliggende studie har målt én enkelt parameter på skrivekompetanse, elevenes skrivehastighet, etter en gitt tid. Vi har undersøkt skrivehastighet ved to skoler med totalt tre klasser på 3. trinn med ulik pedagogisk tilnærming til skriveopplæring for småskoletrinnet.

detaljer

Tittel Pennal eller pad? Kvasi-eksperimentell studie av skrivehastighet i tidlig skriveopplæring med og uten digitale verktøy
KategoriRAPPORT
Jørgen Sjaastad
Sabine Wollscheid
Cathrine Edelhard Tømte
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0079-0
issn1892-2597