Mobilisering for mangfold: Kartlegging av kompetanse i barnehagesektor og grunnopplæring for barn, unge og voksne i første fase av satsingen Kompetanse for mangfold

NIFU-rapport 2015:4. Kompetanse for mangfold er en nasjonal satsing for å styrke kompetansen i barnehager og skoler slik at de bedre kan håndtere et økende flerspråklig og flerkulturelt mangfold blant barnehagebarn, elever og voksne deltakere i opplæringen. Denne femårige satsingen løper fra 2013 til 2017. Formålet med denne rapporten er å gi en oversikt over eksisterende kompetanse og kompetansebehov blant tilsatte i barnehagene og grunnopplæringen innenfor flerkulturell pedagogikk og andrespråksutvikling, samt undersøke deltakelsen blant ulike målgrupper i satsingens første fase. Kartleggingen er basert på spørreundersøkelser blant barnehageeiere, barnehagemyndighet og skoleeiere samt i barnehager, skoler og voksenopplæringssentre, gjennomført høsten 2014. Resultatene tilsier at satsingen er godt i gang. Antallet barnehager, skoler i grunnopplæringen samt voksenopplæringsenheter som allerede deltar i satsingen høsten 2014, ligger i overkant av de ambisjonene for opptrapping som er nedfelt i Utdanningsdirektoratets planer for satsingen.

detaljer

Tittel Mobilisering for mangfold: Kartlegging av kompetanse i barnehagesektor og grunnopplæring for barn, unge og voksne i første fase av satsingen Kompetanse for mangfold
Kategori RAPPORT
ForfatterBerit Lødding
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0074-5
issn1892-2597