Organisering av flercampusuniversitet: En diskusjon av prinsipper og etablert praksis ved noen utenlandske læresteder

NIFU Arbeidsnotat 2015:10. Norge står overfor en rekke fusjoner og sammenslåinger mellom høgskoler og universiteter. Slike sammenslåingsprosesser er komplekse, både når det gjelder selve prosessen, og hvilke prinsipper som skal legges til grunn for organisering og styring. Generelt vil mange sammenslåinger resultere i såkalte fler-campus læresteder, der undervisning og forskning vil foregå på ulike geografiske steder. NTNU har gjennom vedtaket om å slå seg sammen med høgskolene i Sør-Trøndelag, Ålesund og Gjøvik åpnet opp for at «nye NTNU» nødvendigvis må bli et fler-campus universitet. I denne sammenhengen er det interessant å gå gjennom de ulike argumentene for organisering og styring av et slikt universitet. I notatet gjennomgår vi dette. Notatet er utarbeidet på oppdrag for NTNU. I dette arbeidsnotatet fremheves noen sentrale utviklingstrekk som synes å påvirke tenkningen omkring universitetsorganisering mer generelt, og der vi også gir noen empiriske eksempler på hvordan noen ledende (tekniske) universiteter har valgt å organisere virksomheten.

detaljer

Tittel Organisering av flercampusuniversitet: En diskusjon av prinsipper og etablert praksis ved noen utenlandske læresteder
KategoriArbeidsnotat
ForfatterMari Elken
ForfatterBjørn Stensaker
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0111-7
issn1894-8200