Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013: En analyse basert på FoU-statistisk materiale

NIFU-rapport 2015:25. Denne rapporten beskriver ressursinnsatsen innenfor medisinsk og helsefaglig forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2013. Rapporten er i hovedsak basert på eksisterende datamateriale hentet fra den nasjonale FoU-statistikken, men andre datakilder er også benyttet. Tilsvarende oversikter over FoU-innsatsen til medisin og helsefag er utarbeidet for 2009 og 2011. NIFU er ansvarlig for FoU-statistikken i universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren samt helseforetakene, og hovedvekt er lagt på innsatsen her. For å få et totalbilde for Norges innsats på området har vi også med noen tall for medisinrelatert FoU i næringslivet og for medisinsk forskning i de andre nordiske landene.

detaljer

Tittel Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013: En analyse basert på FoU-statistisk materiale
KategoriRAPPORT
Susanne Lehmann Sundnes
Hebe Gunnes
Ole Wiig
Bjørn Magne Olsen
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0128-5
issn1892-2597