Delrapport 1 fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk: Litteraturstudie

NIFU-rapport 2015:33. Utdanningsdirektoratet gjennomfører et forsøk hvor et utvalg videregående skoler og skoler med ungdomstrinn prøver ut halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk istedenfor ordinært tre karakterer i henholdsvis skriftlig hovedmål, skriftlig sidemål og norsk muntlig. Forsøket startet opp høsten 2013 og skal avsluttes våren 2017. NIFU evaluerer forsøket på oppdrag fra direktoratet. Evalueringen omfatter to delrapporter og en sluttrapport. Den foreliggende rapporten er første delrapport fra evalueringen, og består av en litteraturstudie som redegjør for hva forskerne bak evalueringen anser som sentrale kjennetegn og eventuelle utfordringer ved undervisning og vurdering i norskfaget. Delrapporten utledes i problemstillinger for videre datainnsamling og –analyse av forsøket.

detaljer

Tittel Delrapport 1 fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk: Litteraturstudie
KategoriRAPPORT
ForfatterIdunn Seland
ForfatterBerit Lødding
ForfatterTine Sophie Prøitz
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0141-4
issn1892-2597