«Å være utlending er ingen fordel»: Karriereløp og barrierer for innvandrere i norsk akademia

AFI-rapport 2016:3

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har i samarbeid med Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) gjennomført en utredning basert på en rekke metoder og datakilder for å fremskaffe kunnskap om karriereløpet til personer med innvandringsbakgrunn i høyere utdanning og forskning i Norge for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.

Utredningen består av en litteraturstudie, analyser av utvalgt, tilgjengelig og relevant statistikk samt kvalitative casestudier av tre institusjoner. Casestudiene har omfattet individuelle intervjuer og fokusgruppeintervjuer med faglig tilsatte, mangfoldsrådgivere og ledere samt dokumentanalyse av strategidokumenter utarbeidet ved tre utvalgte institusjoner i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren.

Utredningen viser blant annet at mastere med innvandringsbakgrunn har i betydelige større grad ønsker om å arbeide med forskning og planer om å ta en Ph.D. enn mastere uten innvandringsbakgrunn. Den viser videre at personer med innvandringsbakgrunn har lavere sannsynlighet for å ha en stilling i akademia, sammenlignet med personer med majoritetsbakgrunn. Tendensen er lik innenfor alle fagfelt, men forskjellene varierer noe. Det er minst forskjeller innenfor tekniske fag, helsefag og samfunnsfag og juridiske fag. Forskjellene er større i humanistiske og estetiske fag, pedagogiske fag og økonomiske og administrative fag. Casestudien viser at rekrutteringsprosessen for de fleste informantenes vedkommende har vært opplevd som uproblematisk, men at inkluderingen på arbeidsplassen oppleves som mangelfull. Informantene opplever at det gjøres lite i deres miljøer for å skape inkluderende arbeidsplasser.

detaljer

Tittel "Å være utlending er ingen fordel" Karriereløp og barrierer for innvandrere i norsk akademia.
KategoriRAPPORT
ForfatterTatiana Maximova-Mentzoni
ForfatterCathrine Egeland
ForfatterTanja Askvik
ForfatterIda Drange
ForfatterLiv Anne Støren
ForfatterTrude Røsdal
ForfatterAgnete Vabø
publikasjonsår2016
isbn9788276093698