Lærerrollen sett fra lærerperspektivet: Notat til ekspertgruppen om lærerrollen

NIFU Arbeidsnotat 2016:8. Kunnskapsdepartementet oppnevnte ekspertgruppen om lærerrollen den 27.07.2015. Formålet var å frembringe et kunnskapsgrunnlag som gir innsikt i og forståelse av den rollen dagens lærere har i skolen. Ekspertgruppen har etterspurt mer kunnskap om hvordan lærerne i dag vurderer sin egen rolle innenfor en organisasjon som er blitt langt mer kompleks og som derigjennom stiller nye krav til læreryrket. På oppdrag fra ekspertgruppen om lærerrollen har derfor NIFU i samarbeid med Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomført en kvalitativ studie av lærerrollen som tar utgangspunkt i lærernes egne beskrivelser av sitt arbeid og sin rolle. Store deler av dette notatet inngår også som et kapittel i ekspertgruppens rapport til Kunnskapsdepartementet. Vi takker kommunene, rektorene og lærerne som har deltatt i denne undersøkelsen for stor velvillighet og for å ha delt sine betraktninger om dagens lærerrolle.

detaljer

Tittel Lærerrollen sett fra lærerperspektivet: Notat til ekspertgruppen om lærerrollen
KategoriArbeidsnotat
ForfatterSilje Maria Tellmann
ForfatterMarte Lorentzen
ForfatterSølvi Mausethagen
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0199-5
issn1894-8200