Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2015: Hovedresultater og dokumentasjon

NIFU-rapport 2016:25. Rapporten sammenfatter hovedresultater fra NIFUs måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid i helseforetakssektoren i 2015. Den dokumenterer dessuten rapporteringsopplegget og gjennomføringen av ressursmålingen, den ellevte i rekken. Ressursmålingene bygger på et rapporteringsopplegg som opprinnelig ble utviklet i regi av Helse- og omsorgsdepartementet og det daværende Helse Sør RHF. Etter å ha overtatt det operative ansvaret for rapporteringen fra og med 2006-årgangen, har NIFU bidratt til å videreutvikle systemet i samarbeid med sektoren selv. Ressursgruppen – en rådgivende gruppe oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskning – har her vært sentral. Målesystemet er samordnet med den norske FoU-statistikken. Hovedformålet med denne rapporten er imidlertid å gi en beskrivelse av hovedtrekk ved ressursbruken til forskning i 2015 og dokumentere denne.

detaljer

Tittel Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2015: Hovedresultater og dokumentasjon
KategoriRAPPORT
Ole Wiig
Bjørn Magne Olsen
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0210-7
issn1892-2597