Bemanning av pleie- og omsorgssektoren: handlingsplan og iverksetting

NIBR-rapport 2012:3. I 2007 fikk NIBR og NIFU i oppdrag å evaluere Kompetanseløftet 2015. I denne rapporten sees det nærmere på hvordan Kompetanseløftet er blitt iverksatt, og da særlig i kommunene. I tillegg inneholder rapporten oppdaterte data fra NIFUs tidligere underveisrapporter om oppnåelse av måltallene. Forskergruppen har også utarbeidet en kortere rapport der erfaringene fra evalueringen er oppsummert.

detaljer

Tittel Bemanning av pleie- og omsorgssektoren: handlingsplan og iverksetting
KategoriRAPPORT
Clara Åse Arnesen
Håkon Høst
Nicoline Frølich
Trond Tjerbo
Per Olaf Aamodt
Inger Marie Stigen
Marit Helgesen
Terje Næss
publikasjonsår2012
isbn978-82-7071-915-0
issn1502-9794