Delrapport fra evaluering av pilotering av ordning med lærerspesialister: Lokal planlegging, oppstart ved skolene og de første erfaringene fra pilotering av lærerspesialistordningen i norsk og realfag

NIFU-rapport 2016:19. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomfører Utdanningsdirektoratet pilotering av ordning med lærerspesialister i realfag og norsk. Piloteringen strekker seg over to skoleår fra og med høsten 2015 til og med våren 2017. Hensikten med lærerspesialistordningen er todelt: i) å tilby en alternativ, faglig karrierevei for dyktige lærere uten at disse samtidig avslutter sin undervisningsgjerning i skolen, og bidra til å utvikle skolen som en kollektivt lærende organisasjon. NIFU og NTNU Samfunnsforskning evaluerer implementeringen og gjennomføringen av piloteringen av lærerspesialistordningen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Dette er delrapporten fra evalueringen etter første skoleår. Rapporten er i hovedsak basert på spørreskjemadata samlet inn høsten 2015 kort etter oppstart av ordningen i skolene.

detaljer

Tittel Delrapport fra evaluering av pilotering av ordning med lærerspesialister: Lokal planlegging, oppstart ved skolene og de første erfaringene fra pilotering av lærerspesialistordningen i norsk og realfag
KategoriRAPPORT
ForfatterIdunn Seland
ForfatterJoakim Caspersen
ForfatterEifred Markussen
ForfatterAstrid M. Jorde Sandsør
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0202-2
issn1892-2597